Turvallinen ja ennustettava investointiympäristö

Turvallinen ja ennustettava investointiympäristö

3. Hallitus varmistaa tuulivoimalle turvallisen, ennustettavan ja kannattavan investointiympäristön

Tuulivoima on Suomessa erittäin kattavasti säänneltyä ja tuulivoimahankkeiden suunnittelun
yhteydessä toteutetaan hyvin laajat ympäristöselvitykset. Tuulivoimaa rakennetaan voimassa
olevan lainsäädännön mukaisesti, kuten maankäyttö- ja rakennuslaki, laki eräistä naapurussuhteista, luonnonsuojelulaki, ympäristönsuojelulaki, vesilaki, sähkömarkkinalaki, poronhoitolaki, ilmailulaki, YVA-laki ja lunastuslaki jne. Tuulivoimarakentamista ohjataan myös valtioneuvostonasetuksella tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista.

Tuulivoimaosayleiskaavan ja rakennuslupien muodostama kokonaisuus on erittäin toimiva,
kunhan sitä hieman hienosäädetään, jotta pullonkaulat saadaan purettua (kts. kohta 2). Tarvetta
suurille lakimuutoksille ei ole. Muista maista saadut esimerkit osoittavat, että kaavoitus- ja luvitusjärjestelmän kokonaisvaltainen muuttaminen pysäyttää hankekehityksen ja rakentamisen useaksi vuodeksi. Siihen Suomella ei ole varaa, sillä uutta puhdasta sähköntuotantoa tarvitaan nopeasti.

Tuulivoimahankkeiden hyödyt ovat valtakunnallisia ja globaaleja, mutta haitat hyvin paikallisia.
Kiinteistöverotulo on kunnille merkittävä kannustin kaavoittaa tuulivoimaa alueelleen ja auttaa
Suomea saavuttamaan ilmasto- ja energiaomavaraisuustavoitteensa. Tästä syystä kunnan, jonka
alueella tuulivoimalat sijaitsevat, pitää jatkossakin saada voimaloista täysi verohyöty.

Merituulivoiman kilpailukyvyn parantamiseksi sen kiinteistövero tulisi laskea samalle tasolle
maatuulivoiman kanssa. Merituulivoiman kiinteistöveron alentamisesta vallitsi edellisellä hallituskaudella yhteisymmärrys sekä hallituksessa että oppositiossa mutta lakia ei kuitenkaan ehditty muuttaa hallituskauden aikana. Muutokselle ehdittiin saada myös EU:n kilpailuosastolta hyväksyntä ja vahvistus, ettei kyse ole valtion taloudellisesta tuesta. Kiinteistöveron laskeminen tulisi saattaa käytäntöön tulevan hallituskauden aikana.

Ratkaisu:

  • Panostetaan lainsäädännön ennustettavuuteen pitämällä uudistukset maltillisina – tuulivoima on jo nyt erittäin laadukkaasti säädeltyä.
  • Säilytetään voimalaitoksen kiinteistövero kunnissa – hyötyjen pitää kohdistua sinne, missä vaikutukset ovat.
  • Pidetään energiakriisiä hillitsevät toimet väliaikaisina ja lyhytkestoisina.
  • Lasketaan merituulivoiman kiinteistövero maatuulivoiman kanssa samalle tasolle.
  • Toteutetaan merituulivoiman demonstraatiohanke.