Maisemavaikutukset

Maisemavaikutukset

Toisten mielestä tuulivoimaloiden vaikutus maisemaan on positiivinen, kun taas toiset kokevat sen häiritsevänä. Tuulivoimalat vaikuttavat maisemaan erityisesti suuren kokonsa vuoksi.

Maiseman osatekijöiden tunnistaminen ja maisemaan liittyvien vuorovaikutussuhteiden ymmärtäminen sekä maiseman tilallisten ja esteettisten ominaisuuksien hahmottaminen on pohja tuulivoimarakentamisen maisemavaikutusten arvioinnille ja haitallisten vaikutusten lieventämiselle. Tuulivoimarakentamisen maisemavaikutuksia koskeva tietämys on lisääntynyt ja arviointimenettelyt ovat kehittyneet tuulivoimarakentamisen edetessä.

Maisemavaikutukset arvioidaan etukäteen

Tuulivoimaloiden maisemavaikutusten arvioinnissa aineistona käytetään muun muassa näkemäaluekarttaa ja havainnekuvia. Näkemäaluekartta huomioi maanpinnan muodot sekä peitteisyyden, ja näiden perusteella antaa kuvan alueista, mistä voimalat on mahdollista nähdä. Havainnekuvissa tai –videoissa aiotut tuulivoimalat on sijoitettu sen hetkiseen maisemaan. Kuvia voidaan ottaa eripuolilta ja eri etäisyyksiltä aiotusta voimalapaikasta. Näiden avulla voidaan arvioida maisemavaikutusta huomioiden erityisesti mm. valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet.

Aineiston perusteella voidaan tuottaa analyysi hankkeen vaikutusalueen maisemakuvasta ja maisemarakenteesta, jonka perusteella saadaan käsitys siitä mikä on maiseman sietokyky. Tähän tietoon pohjautuen voidaan arvioida tuulivoimahankkeesta aiheutuvien maisemavaikutusten merkittävyyttä, ja sitä ylittyykö maiseman sietokyky.

Hyvällä suunnittelulla on mahdollista välttää ja ennaltaehkäistä tuulivoimaloiden negatiivisia maisemavaikutuksia. Maisemallisesti erityisen herkkiä paikkoja voivat olla mm. valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. Suunnittelun avulla tulee huolehtia siitä, ettei maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaiden alueiden arvo ainakaan merkittävästi heikkene tuulivoiman rakentamisen takia.

Lähteet & lue lisää:

Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa. Suomen ympäristö 1 | 2016.