Kaavoituksen, luvituksen ja viranomaismenettelyjen selkeyttäminen

Kaavoituksen, luvituksen ja viranomaismenettelyjen selkeyttäminen

2. Hallitus poistaa resurssien haaskauksen ja turhat esteet tuulivoiman kaavoituksesta ja luvituksesta

Merituulivoiman tuotantokustannukset ovat laskeneet voimakkaasti ja kiinnostus merituulivoimaa kohtaan on kasvanut Suomessa. Rakentaminen aluevesillä olisi talousvyöhykettä
edullisempaa, mutta aluevesiä hallinnoivan Metsähallituksen hankekilpailutusten aloitus on ollut
hidasta ja ensimmäiset kilpailutukset järjestetään oletettavasti vasta vuonna 2023 tai 2024. Tämä
on ohjannut toimijoita talousvyöhykkeelle. Toiminnanharjoittajat joutuvat tekemään merkittäviä
taloudellisia panostuksia talousvyöhykkeellä ennen alueen saamista hallintaansa. Resurssien
tuhlaamisen estämiseksi lakia talousvyöhykkeestä tulee näiltä osin selkeyttää. Aluevesien kilpailutuksen nopeuttaminen nopeuttaisi myös merituulivoiman käyttöönottoa Suomessa.

Tuulivoimanhankkeen ympäristövaikutuksista voi valittaa nyt kahdessa vaiheessa; sekä
kaavoituksessa että rakennusluvissa. Tämä hidastaa merkittävästi hankkeiden etenemistä ja
Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista. Toinen rakentamisen merkittävä hidaste on monimutkainen luvitussääntely sekä ruuhkautuneet viranomais- ja tuomioistuinkäsittelyt. Tällä
hetkellä kaavaa ja lupia koskevat valitukset kulkevat erillisinä prosesseina, vaikka nämä olisi
järkevää ratkaista yhdellä kertaa. Lisäksi valitusten pitkiä käsittelyaikoja tulee lyhentää varmistamalla, että hallinto-oikeuksissa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa on riittävät resurssit asioiden nopeaan käsittelyyn laadusta tinkimättä. Tämä mahdollistaa hankkeiden nopeamman läpiviennin tinkimättä sidosryhmien vaikuttamismahdollisuuksista.

Tuulivoimahankkeen suunnittelu kestää useita vuosia monimutkaisen luvitussääntelyn sekä ruuhkautuneiden viranomais- ja tuomioistuinkäsittelyiden takia. Tämä viivästyttää merkittävästi Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista. Selkiyttämällä tuulivoimaloiden kaavoitusta on mahdollista nopeuttaa hankkeiden läpivientiä tinkimättä merkittävästi sidosryhmien vaikuttamismahdollisuuksista. Lisäksi valitusten pitkiä käsittelyaikoja tulee lyhentää varmistamalla, että hallinto-oikeuksissa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa on riittävät resurssit asioiden nopeaan käsittelyyn laadusta tinkimättä. Alla on yksityiskohtaisi ehdotuksia tuulivoimahankkeiden suunnitteluvaiheen nopeuttamis- ja sujuvoittamistoimiksi.

Ratkaisu:

 • Säätää nykyisen talousvyöhykelain soveltamiseen selkeämmät periaatteet, joilla määritellään uusien alueiden varaamisesta talousvyöhykkeeltä (EEZ)
 • Hallituksen tulee ohjata Metsähallitusta nopeuttamaan merituulivoiman kilpailutuksia
  aluevesillä, sillä aluevesillä kustannukset ovat EEZ-aluetta halvempia ja teknologia
  kehittyneempää.
 • Poistetaan ympäristövaikutusten tuplavalitusoikeus. Tuulivoimahankkeissa oikea vaihe
  on kaavoitus, jossa koko hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan. Rakennuslupa on
  vain teknistä harkintaa.
 • Säädetään saman hankkeen kaava- ja lupavalitusten samanaikaisesta käsittelystä.
 • Sallitaan sähkömarkkinalaissa myös verkkoyhtiöille mahdollisuus rakentaa useampaa
  sähköntuottajaa palvelevia tuotannon ”keräilyjohtoja”. Näin vähennetään liityntäjohtojen
  rakentamista ja vaikutuksia maanomistajille sekä säästetään luontoa.
 • Varmistetaan riittävät resurssit lupa- ja valitusviranomaisiin (esim. ELY:t, hallinto-oikeudet, korkein hallinto-oikeus, TEM:n lunastuslupakäsittely ja Metsähallituksen luontopalvelut).
 • Säädetään pysyvä vihreän siirtymän hankkeiden lupa- ja valitusasioiden etusijaa koskeva
  lainsäädäntö (ns. ohituskaista), ja laajennetaan se koskemaan tuulivoimahankkeiden
  kaavojen lisäksi rakennuslupia.