Esiselvitys ja sopivan alueen etsintä

Esiselvitys

Esiselvitysvaiheen tarkoituksena on:

 1. sopivan sijoituskohteen löytäminen tuulivoimaloille
 2. projektin teknisten, taloudellisten, ympäristöllisten ja maankäytöllisten toteutusedellytysten alustava arviointi.

Hankkeen perustana on esiselvitys (”feasibility study”). Selvityksen lähtökohtana on sopivan sijoituskohteen löytäminen (tuuliolot, infrastruktuuri, maankäyttö, ympäristö), jolloin yleensä vertaillaan muutamaa kartan perusteella kiinnostavaa kohdetta keskenään. Esiselvityksen toisena lähtökohtana on projektin teknisten, taloudellisten ja maankäytöllisten toteutusedellytysten arviointi, joka laaditaan ensimmäisen vaiheen tulosten perusteella parhaaksi arvioidulle paikalle. Esiselvitys perustuu yleensä tietokoneavusteiseen tuulisuusarvioon. Vasta myöhemmässä vaiheessa suoritetaan tuulimittauksia paikan päällä.

Projektin epäonnistuminen on usein seurausta huonosti tehdystä esiselvityksestä. Esiselvitys tehdäänkin yleensä huolella, koska esiselvityksen kustannus on tyypillisesti pienempi kuin arviointivirheen tuloksena jo yhdessä kuukaudessa syntyvä tulonmenetys.

Tuulivoima-alueen valinta

Sijoituspaikkaa valittaessa tehdään yleensä kompromisseja eri tekijöiden välillä. Tuulisin kohde ei välttämättä ole paras, vaan muut edellytykset ratkaisevat lopullisen sijoituspaikan.

Potentiaalisia sijoituspaikkoja etsiessään toimijat käyttävät usein apunaan alueellisia tuulivoimakartoituksia, kuten Suomen tuuliatlasta. Tuuliatlasta tutkittaessa kannattaa muistaa, että nykyään tuulivoimaloiden napakorkeus on pääsääntöisesti yli 150 metriä, kun Tuuliatlas antaa tuulisuustietoja 100 ja 200 metrin korkeudelta. Tuuliatlas tarjoaakin karkeita arviota alueiden tuulisuudesta.

Tuulivoimaloiden sijoituspaikkaa valitessa hyvä ohjenuora on ympäristöministeriön laatima Tuulivoimarakentamisen suunnittelu-opas.

Tuulivoimaloiden paikan valintaan vaikuttavat erittäin monet asiat, esimerkiksi:

 • Tuulisuus
 • Sähköverkkoon liittymismahdollisuudet
 • Asutus
 • Luontoarvot
 • Maanomistajien suhtautuminen hankkeeseen
 • Kunnan suhtautuminen hankkeeseen
 • Alueen kaavoitustilanne

Voimaloiden tarkempaa sijoitussuunnitelmaa tehtäessä huomioidaan mm.:

 • suunnitellulla hankealueella tai sen läheisyydessä sijaitsevat suojelualueet tai muinaisjäännökset
 • petolintujen tai muiden suojeltujen lajien esiintyminen
 • melumallinnusten mukaan määräytyä etäisyys vakituiseen ja loma-asutukseen
 • suunniteltujen tuulivoimaloiden etäisyys maanteihin
 • voimaloiden välilleen tarvitsema etäisyys
 • tuotannon optimointi – alueen tuuliolosuhde-erot
 • hankealueen ja sen lähialueiden maanomistusolosuhteet ja kiinteistöjen rajat