Tuulivoiman hyödyt

Miksi tuulivoimaa

Tuulivoima tuo Suomeen miljoonaluokan investointeja ja hajautettuna energiantuotannon muotona sen hyödyt jakautuvat eri puolille maata. Moni pieni paikkakunta saa tuulivoimaloiden myötä työpaikkoja, maanvuokra- ja kiinteistöverotuloja.

Miksi tuulivoimaa

Sähköä ja muuta energiaa tarvitaan koko ajan. Energian tuotanto ja siirto kuitenkin aiheuttavat monia ympäristövaikutuksia meillä ja muualla maailmassa. Päästöt, ilmastonmuutos ja luonnonvarojen väheneminen ovat tänä päivänä globaaleja huolenaiheita. Viime vuosikymmenten aikana huoleen on herätty ja uusiutuvaan energiantuotantoon on alettu panostaa entistä enemmän. Tuulivoima ja aurinkovoima ovat globaalisti nopeimmin kasvavia puhtaan sähkön tuotantotapoja. Tuulivoimaa rakennetaan Suomeenkin lisää, sillä se vähentää energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä, on edullista, tuo työpaikkoja ja kiinteistöverotuoja kunnille. Lue miksi tuulivoimaa kannattaa rakentaa lisää.

5 - 8 kuukautta

Tuulivoimala tuottaa 5-8 kuukaudessa yhtä paljon sähköä kuin sen valmistamiseen, rakentamiseen ja purkuun kuluu.

Puhtaus

Maapallon ilmasto muuttuu nopeasti ihmisen toimintojen seurauksena. Ilmastonmuutoksen keskeinen syy on kasvihuonekaasupäästöjen nopea kasvu 1900-luvun alusta lähtien. Energiantuotanto on merkittävä kasvihuonekaasujen ja hiukkaspäästöjen päästölähde.

Tuulivoimalla tuotetusta sähköstä ei synny päästöjä ilmaan, maahan tai vesistöihin. Se, miten tuulivoiman laajamittainen käyttö vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöjen määrään, riippuu siitä, millaista sähköntuotantokapasiteettia tuulivoimalla korvataan. Sähköntuotantolaitoksia ajetaan käyttökustannusten mukaisessa järjestyksessä. Kun sähköä tuotetaan tuulella, polttoainevapaa tuulivoima syrjäyttää kustannuksiltaan kalliimpia sähköntuotantomuotoja.

Suurin päästövähenemä saadaan silloin, kun tuulivoima syrjäyttää markkinalta hiilivoimaa. Esimerkiksi Tanskassa tuulivoimalla korvataan lähes aina hiilivoimaa, jolloin päästövähenemä on 800 – 900 gCO2/kWh. Suomessa tuulivoima syrjäyttää markkinalta hiilivoiman lisäksi kaasuvoimaa ja vesivoimaa, jolloin tuulivoiman kasvihuonekaasuja vähentävä vaikutus on Suomessa Tanskaa pienempi. Siinä vaiheessa, kun tuulivoimaa on yli 10 % sähkönkulutuksesta, tuulivoiman hiilidioksidipäästöjä vähentävä vaikutus on Suomessa noin 600 gCO2/kWh. (Holttinen, 2014)

Tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 25 vuotta, uusimmilla voimaloilla 30 vuotta. Tuulivoimala tuottaa 5-8 kuukaudessa yhtä paljon energiaa kuin sen raaka-aineiden louhintaan, voimalan valmistamiseen, kuljetukseen ja rakentamiseen sekä käyttöön ja aikanaan purkamiseen kuluu (Haapala 2014).

Elinvoimaa kunnille

Tuulivoima on hajautettua sähköntuotantoa, ja useat suomalaiset kunnat hyötyvät tuulivoiman tuomista miljoonainvestoinneista. Tuulivoimahanke tuo mukanaan muun muassa työpaikkoja, merkittäviä kiinteistöverotuloja sekä maanvuokratuloja ja muuta elinvoimaa.

Tuulivoimahankkeet työllistävät lukemattomia eri alojen asiantuntijoita. Paikallisen osaamisen tarve koskee usein hankkeen rakennus- sekä käyttö- ja kunnossapitovaiheita. Tuulivoimarakentamisessa paikallista työvoimaa käytetään erityisesti maanrakennustöihin, eikä suurten perustusten betoniakaan tuoda matkojen takaa. Koko tuulipuiston elinkaaren ajan on paljon kysyntää majoitus-, ravintola- ja muille tuulivoima-alan ulkopuolisille palveluille. Etenkin voimaloiden rakennusaika piristää paikallista elinkeinoelämää huomattavasti. Esimerkiksi Iissä ja Sodankylässä majoituskapasiteetti on ollut kovassa käytössä vuosien ajan tuulivoimahankkeiden ansiosta.

Tuulivoiman suurin työllistävä vaikutus tulee kuitenkin voimaloiden käytöstä ja kunnossapidosta. Nyrkkisäännön mukaan kymmenisen voimalaa vaatii kaksi huoltajaa työssäkäyntialueelle.. Tuulivoimarakentamisen muututtua markkinaehtoiseksi tuulivoimahankkeita ja samalla uusia työpaikkoja julkaistaan Suomessa vilkkaaseen tahtiin. Lue lisää työpaikoista.

Tuulivoimaloista saatava kiinteistövero on yksi merkittävimmistä tuulivoiman kunnille tuomista eduista. Tuulipuistossa sijaitsevasta maatuulivoimalasta kertyy sen elinkaaren aikana kiinteistöveroa yli 400 000 euroa jokaista voimalaa kohden, mikäli kunta on ottanut käyttöön korkeimman mahdollisen voimalaitoksen kiinteistöveroprosentin. Suurin osa Suomen tuulivoimaloista sijaitsee tuulipuistoissa ja niitä verotetaan voimalaitoksen kiinteistöveroprosentin mukaan, kun taas yksittäisiä voimaloita verotetaan yleisen kiinteistöveron perusteella. Suomen suurimmat tuulivoimakunnat saavat kiinteistöverotuloa yli puolitoista miljoonaa euroa vuodessa. Lue lisää kiinteistöverosta.

Tuulivoimasta maksetaan tyypillisesti korvausta laajemmalle alueelle kuin vain tuulivoimalan sijaintikohdan maanomistajalle. Maanomistajan näkökulmasta tuulivoiman tuoma tuotto on parempi kuin esimerkiksi saman alueen tuotto metsätalouskäytössä. Pääsääntöisesti alue säilyy metsätalouden, virkistystoiminnan ja muiden toimintojen käytössä, vaikka tuulivoimalan välitön lähiympäristö raivataan puustosta vapaaksi. Sen lisäksi, että tuulivoima tuo maanomistajalle vuokratuloja, helpottaa se myös metsänhoitoa, sillä tuulivoimaloita varten rakennetut ja parannetut tiet helpottavat myös raskaita puukuljetuksia. Lue lisää maanvuokratulomallista.

Edullisuus

Tuulivoima on tänä päivänä edullisin tapa rakentaa uutta sähköntuotantokapasiteettia. Suurin osa tuulivoiman tuotantokustannuksista muodostuu tuulivoimahankkeen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Kun tuulivoimala on valmis, kuluja tulee enää sen ylläpidosta ja huollosta. Raaka-aineen ollessa ilmaista ja loppumatonta, itse sähköntuotanto on alkuinvestointien jälkeen hyvin edullista.

Tuulivoimatuotanto on nykyään hyvin edullista, koska teknologia on kehittynyt nopeasti ja tuulivoimalat tuottavat aiempaa enemmän sähköä. Ulospäin tekninen kehitys näkyy muun muassa tuulivoimaloiden aiempaa korkeampina torneina ja pidempinä lapoina. Korkeampi tuulivoimala pääsee kiinni voimakkaampiin ja tasaisempiin tuuliin: tuulisuus kasvaa nopeasti korkeammalle mentäessä. Pienikin muutos keskimääräisessä tuulennopeudessa lisää tuotantoa huomattavasti. Näin myös tuulivoiman tuotantokustannukset ovat laskeneet nopeasti viimeisten vuosien aikana. Tutustu LUT:in sähköntuotannon hintavertailuun.

Tuulivoiman tuotantokustannusten nopea lasku on mahdollistanut tuulivoimarakentamisen ilman valtion tukea. Vuodesta 2019 alkaen suurin osa Suomen tuulivoimaloista rakennetaan tuettomasti eli markkinaehtoisesti.

Tuulivoimaa halutaan lisää

Tuulivoima on Suomen suosituin teollisen kokoluokan uusiutuva sähköntuotantomuoto. Vuonna 2019 tuulivoiman lisäämistä toivoi peräti 83 prosenttia suomalaisista (Energia-asenteet 2019). Myös tuulivoimakunnilla tai voimaloiden lähialueilla tehdyt kyselyt osoittavat, että tuulivoimaan sopeudutaan pääsääntöisesti hyvin eikä siitä koeta merkittävää häiriötä.

Tuulivoima voi uutena asiana herättää huolta elinpiiriin tullessaan mutta suurin osa Suomen tuulivoimaloista toimii ilman, että niiden koetaan häiritsevän päivittäistä elämää. Paikallinen hyväksyttävyys hankkeen eri vaiheissa voi kuitenkin elää enemmän kuin yleinen hyväksyttävyys koko väestön tasolla mitaten. Huoli ja pelot sinänsä voivat aiheuttaa stressiä ja erilaisia oireita, joten on hyvä pyrkiä etsimään tietoa mahdollisimman neutraaleista lähteistä, käyttää monia toisistaan riippumattomia tietolähteitä ja arvioida tiedon luotettavuutta. Riippumatonta, tieteellistä tietoa kertyy tuulivoimasta koko ajan lisää.

5,5 miljardia

Suomeen 2018 mennessä tehdyt tuulivoimainvestoinnit (200 MW)

Investoinnit

Suomi on tällä hetkellä erittäin mielenkiintoinen investointikohde, sillä meillä on verrattain hyvät tuuliolosuhteet, kohtalainen sähkön hinta ja hyvin Suomeen sopivaa tuulivoimateknologiaa, joka tuottaa täällä kustannustehokkaasti sähköä.

Suomeen tähän mennessä rakennetun 2000 megawatin (MW) tuulivoimakapasiteetin taloudelliset vaikutukset ovat merkittävät: 5,5 miljardin investoinnit tuulivoimahankkeisiin tuovat koko elinkaarensa aikana muun muassa miljardien liikevaihdon yrityksille ja verokertymät kunnille. Lue lisää.

Suomessa on tuulisuuden puolesta hyvät edellytykset tuulivoimatuotantoon. Tuulioloihimme vaikuttavat merkittävästi maantieteellinen sijaintimme ja pääasiassa Atlantilta maahamme suuntautuvat matalapaineet ja niiden kulkemat reitit. Näistä johtuen keskimääräinen tuulen nopeus noin kilometrin korkeudessa on huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi eteläisemmässä Euroopassa. (Ilmatieteen laitos)

Suomen hyvästä tuulivoimapotentiaalista kertoo myös erittäin suuri määrä suunnitteilla olevia tuulivoimahankkeita. Kaikki hankkeet eivät toteudu, sillä niitä karsiutuu eri vaiheissa hankekehitystä mm. luontoarvojen, kunnan suhtautumisen, sähköverkon saatavuuden ja muiden syiden vuoksi. Hankkeiden suuri määrä kuitenkin kertoo siitä, että potentiaalisia tuulivoima-alueita on Suomessa runsaasti. Tutustu tuulivoimahankkeiden listaan. Tarkastele Suomen tuulivoimahankkeita kartalle sijoitettuna.