Investoinnit

Investoinnit

Tuulivoima on tuonut Suomeen suuren määrän uusia investointeja. Esimerkiksi vuonna 2019 investoitiin suomalaiseen tuulivoimaan yli 300 miljoonan edestä. Yhteensä Suomeen vuoden 2018 loppuun mennessä rakennettu tuulivoimakapasiteetti (noin 2 000 MW) on tuonut investointeina yhteensä reilu kuusi miljardia euroa (Ramboll 2019). Globaalisti puhutaan myös varsin merkittävistä investoinneista: yksin Euroopan tuulivoimahankkeisiin investoitiin vuoden 2019 aikana noin 19 miljardia euroa ja kokonaisuudessaan tuulivoima-alan investointeja tehtiin yli 52 miljardin edestä (WindEurope).

Tuulivoiman investointikustannuksiin vaikuttavat tuulivoimaloiden hinta sekä muun tarvittavan infrastruktuurin kustannukset (kuten teiden ja sähköverkkoliitynnän rakentaminen). Suomessa on hyvät tuuliolosuhteet, mutta keskituulennopeus on matala. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi voimaloiden lapojen tulee olla suhteessa pidemmät. Sisämaahan ja metsäiseen ympäristöön rakennettaessa myös voimaloiden tornien tulee olla riittävän korkeita. Nämä seikat nostavat tuulivoimaloiden hintaa, mutta toisaalta myös mahdollistavat suuremman tuoton.

1,2 - 1,5 milj.€/MW

Maatuulivoimalan investointikustannuksen voi karkeasti laskea olevan noin 1,2 - 1,5 miljoonaa euroa / MW.

Investointikustannuksen suuruuteen vaikuttaa myös hankkeen koko. Pienten hankkeiden kustannukset ovat suuremmat suhteessa tuotantoon, koska rakennus- ja pystytysvaiheissa saavutetaan vähemmän skaalaetuja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuulipuiston koosta riippumattomat kustannukset, kuten teiden rakentaminen, verkkoon liityntä ja nosturien vuokra jakaantuvat vain muutamalle voimalalle. Tuotantoyksikkökohtaiset kustannukset laskevat mitä useampi voimala on kyseessä. Lisäksi voimalavalmistajat myyvät voimaloita edullisemmin isoille projekteille skaalaetujen vuoksi. Suurin osa skaalaeduista saavutetaan, kun projekti sisältää useita kymmeniä voimaloita.

Maalle rakennettaessa tuulivoimalan investointikustannuksen voi karkeasti laskea olevan noin 1,2 – 1,5 miljoonaa euroa / MW. Merelle rakennettaessa investointikustannukset ovat 20 – 50 % korkeammat.

Rahoituksen osuus investoinnista on suuri

Itse tuulivoimalaitosten osuus kokonaisinvestoinnista on kuivalla maalla tyypillisesti 65 – 80 %, merelle rakennettaessa noin 50 – 60 %. Loppuosa koostuu maarakennustöiden (perustukset, tiet, nosto- ja asennusalueet) kustannuksista (noin 13 %), sähkötöistä ja kaapeloinnista (8 %), sähköverkkoon liittämisen kustannuksista (6 %), suunnittelun ja valvonnan kustannuksista (1%), asennus- ja käyttökustannuksista (1 %) sekä vakuuttamisesta (1 %). Rahoituksen kustannukset ovat tuulivoimahankkeissa suuret, sillä ne voivat olla jopa noin 30 – 40 prosenttia hankkeen tuotantokustannuksista.

30 - 40 %Rahoituksen kustannukset voivat olla jopa noin 30 - 40 prosenttia hankkeen tuotantokustannuksista.