Turvallisuus

Turvallisuus

Tuulivoima on turvallinen tapa tuottaa sähköä. Tuulivoimatuotannosta syntyy hyvin harvoin vaaraa ulkopuolisille ja mahdollisten onnettomuuksien, kuten voimalapalon, vaikutukset ovat paikallisia ovat paikallisia.

Hyvän turvallisuustason ylläpitäminen vaatii voimaloiden säännöllistä huoltoa ja kunnossapitoa. Kunnossapitohenkilöstöllä on oltava riittävä koulutus ja pätevyys tekemäänsä työhön. Korkealla työskentelyssä on omat riskinsä mutta kuten muutkin korkealla työskentelevät, koulutetaan huoltoasentajat erityisiin työskentelyolosuhteisiin ja turvallisuusstandardit huoltotyössä ovat korkeat. Tuulivoiman etäisyydet liikenneväyliin ja vaikutukset lentoliikenteeseen huomioidaan jo hankekehitysvaiheessa. Voimaloiden ja liikenneväylien välille varataan riittävästi suojaetäisyyttä.

Jää

Tuulivoimaloiden lapoihin ja rakenteisiin voi kertyä jäätä tai tykkylunta. Jäätämisen todennäköisyys vaihtelee alueittain, ollen hyvin erilainen eri puolella Suomea. Pienikin määrä jäätä aiheuttaa menetyksiä sähköntuotannossa. Lisäksi jää aiheuttaa epätasapainoa ja siten ylimääräistä rasitusta voimalan rakenteille. Siksi jään muodostumista tarkkaillaan jatkuvasti. Jäätä kertyy todennäköisemmin silloin, kun voimala on pysähdyksissä. Voimalan käynnistyessä onkin voimalan alla oleskelua ja pysäköintiä syytä välttää, koska jää luonnostaan tippuu herkästi voimalan alkaessa jälleen pyöriä.

Jäätävien olosuhteiden aikaan voimalan lähellä liikkumista on syytä välttää, koska voimalasta voi tippua irtoavaa lunta tai jäätä. Pääsääntöisesti irtoava materiaali putoaa roottorin halkaisijan sisäpuolelle eli lapojen alle, mutta satunnaisesti kappaleita on lentänyt kauemmaskin. Mikäli voimalan lähellä on paljon esimerkiksi virkistyskäyttöä, on todennäköisimmille kulkureiteille hyvä asentaa varoituskylttejä tai joissakin tapauksissa myös varoitusvaloja. Mahdollisena riskialueena voidaan laajimmillaan käytännössä pitää etäisyyttä, joka saadaan laskemalla yhteen voimalan tornin korkeus ja roottorin halkaisija.

Palot

Tuulivoimala voi palaa yhtä lailla kuin kaikki muutkin rakennetut kohteet, vaikka voimalapalot ovatkin voimaloiden lukumäärä huomioiden harvinaisia. Pelastuslaitoksen tehtäväksi katsotaan palotapauksessa ympäristön turvaaminen ja palon leviämisen estäminen. Voimalassa työskentelevät henkilöt on koulutettu poistumaan voimalasta turvallisesti myös onnettomuustilanteissa.

 

Alueen käyttö

Liikkumista tuulipuiston alueella ei pääsääntöisesti rajoiteta. Kyse on kuitenkin teollisesta sähköntuotantoalueesta, joten esimerkiksi leiriytymistä tai muuta pitkäkestoista oleskelua voimaloiden välittömässä läheisyydessä on syytä välttää.

Rakentamisvaiheen jälkeen tuulivoimapuistoalueella voi harjoittaa maa- ja metsätaloutta normaalisti aivan tuulivoimaloiden vierustoja lukuun ottamatta. Aluetta voi käyttää edelleen normaalisti metsästykseen, marjastukseen tai muuhun ulkoiluun. Hyvin hoidettu tiestö helpottaa usein metsäalueille pääsyä.

Merituulivoimapuistojen alueella voi rakentamisvaiheen jälkeen yleensä harjoittaa veneilyä ja kalastusta, lukuun ottamatta pohjatroolausta, joka voisi vahingoittaa kaapeleita (tai kaapelit voisivat vahingoittaa troolia).