Säännöt

Suomen tuulivoimayhdistys ry:n säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Tuulivoimayhdistys ry, ruotsiksi Finska Vindkraftföreningen r.f. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä, Finnish Wind Power Association. Yhdistyksen kotikunta on Espoo.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tuulivoiman taloudellisen hyödyntämisen yleisiä edellytyksiä energialähteenä Suomessa.

Päämääriensä tavoittamiseksi yhdistys:

 • tiedottaa julkista hallintoa, energia-alan yrityksiä, tiedotusvälineitä sekä tuulivoiman rakentajia ja harrastajia tuulienergian ja siihen liittyvien toiminta-alueiden kehityksestä
 • tekee tuulivoiman käyttöä edistäviä aloitteita ja esityksiä julkiselle hallinnolle sekä antaa alaa koskevia lausuntoja ja kannanottoja viranomaisille
 • järjestää kokouksia, seminaareja, juhlia ja retkiä

Tiedonvälityksen apuvälineenä yhdistys voi julkaista lehteä ja ylläpitää jäsenilleen sähköisiä viestintäpalveluja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä varoja ja järjestää arpajaisia hankittuaan asianmukaiset luvat.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä ottaa yritystoimintaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö, jota nimitetään yritysjäseneksi sekä muu oikeuskelpoinen yhteisö ja luonnollinen henkilö, jolla on kiinnostusta tuulivoima-alan kehittämiseen. Jäsenet on jaettu kategorioihin toimialan perusteella. Kategoriassa A ovat hankekehittäjät, voimaloiden omistajat ja tuulisähkön tuottajat, B voimalavalmistajat, C palveluntarjoajat, D komponenttivalmistajat, E muut yritykset, F investorit, G julkishallinto, oppilaitokset, yhdistykset ja tutkimuslaitokset, H opiskelijajäsenet ja ammatilliset henkilöjäsenet sekä I premium-jäsenet. Jäseneksi liittymisen yhteydessä hallitus määrittää yhdessä jäsenen kanssa, mihin kategoriaan jäsen kuuluu. Hallitus voi muuttaa jäsenen kategoriaa omasta tai jäsenen aloitteesta, mikäli jäsenen toiminnan laatu on muuttunut aiemman kategorian määrittämisen jälkeen. Jäsenkategorian muutosehdotus tulee esittää hallitukselle viimeistään syyskuun loppuun mennessä ja vahvistaminen lokakuun loppuun mennessä, jotta muutos astuu voimaan seuraavan vuoden alussa. Hallituksen ehdotuksesta vuosikokous voi nimittää yhdistykselle kunniajäseniä. Lisäksi yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen on tehtävä eroilmoitus edellä kuvatulla tavalla kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä, jotta ero astuisi voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta. Jäsen voidaan erottaa mikäli, jäsen: 1) on laiminlyönyt jäsenmaksunsa; 2) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut; 3) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; 4) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut tuulivoima-alaa; tai 5) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen hallitus yksinkertaisella äänten enemmistöllä viimeistään edellisen vuoden syyskuussa. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen luonnollisille henkilöille sekä eri jäsenkategorioille ja eri tason jäsenille jäsenkategorian sisällä. Kategorioissa A ja F jäsenmaksun määrittelevä taso määräytyy hankekehityksessä ja omistuksessa olevan tuulivoimakapasiteetin mukaan, kategoriassa B Suomeen edellisten vuosien aikana asennetun tuulivoimakapasiteetin mukaan sekä kategorioissa C ja D henkilöstön määrän mukaan. Kategoriaan E tai G kuuluvat jäsenet maksavat yritysjäsenen minimijäsenmaksun. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

4§ Hallitus

Yhdistyksen asioiden hoidosta vastaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut kuudesta (6) kymmeneen (10) jäsentä sekä 6-10 varajäsentä. Hallituksen jäsenen tai hänen edustamansa yrityksen tulee olla myös yhdistyksen varsinainen jäsen. Sama koskee myös hänen henkilökohtaista varajäsentään. Yritysjäsenen piiristä voi valintahetkellä olla hallituksessa vain yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuoressa puolet tai lähinnä puolet. Ellei hallituksen varsinainen jäsen tai varajäsen henkilökohtaisesti ole yhdistyksen varsinainen jäsen, hänen katsotaan eronneen hallituksesta, mikäli hän siirtyy sellaisen yrityksen tai yhteisön palvelukseen, joka ei ole yhdistyksen varsinainen jäsen.

Hallituksen jäseniä valitessaan vuosikokouksen tulee pyrkiä mahdollisimman kattavaan ja monipuoliseen kokoonpanoon ja ottamaan huomioon alueelliset näkökohdat sekä tuulivoiman tuotannon ja käytön eri sektorit.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä nimittää sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallituksen kokoukseen voi osallistua myös puhelimitse tai muun etäyhteyden mahdollistavan laitteen välityksellä. Tarvittaessa hallituksen kokous voidaan pitää videoneuvotteluna, sähköposti- tai puhelinkokouksena tai muun vastaavan teknisen laitteen välityksellä. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai toiminnanjohtaja yksin.

6§ Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

7§ Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen omassa lehdessä tai lähettämällä kutsu sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

8§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenenyhden (31) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Voidakseen käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan kokoukseen etukäteen viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa varsinaisen jäsenen äänimäärä riippuu jäsenen jäsenmaksusta. Jäsenellä on käytettävissään 1 ääni jäsenmaksun kutakin alkavaa tuhatta euroa kohden. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin mainita, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla ja muut asiat kokouksen puheenjohtajan mielipiteen mukaisesti.

Yhdistyksen kokouksessa äänestäminen voidaan järjestää suljetulla lippuäänestyksellä.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

9§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus;
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa (ja kaksi ääntenlaskijaa);
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. Esitetään hallituksen vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan lausunto;
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
 7. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
 8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle;
 9. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies;
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle edellisen vuoden joulukuun 15. päivään mennessä, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.