Tuulivoimaloille haettavat luvat

Tuulivoimaloille haettavat luvat

Tuulivoimapuistolle tarvitaan aina useita lupia, ennen kuin se voidaan rakentaa. Tuulivoimalan rakentaminen vaatii aina joko rakennusluvan tai toimenpideluvan. Käytännössä tuulivoimalat rinnastetaan useimmiten rakennuslupaa edellyttäviin rakennuksiin. Toimenpideluvalla on mahdollista toteuttaa lähinnä yksityistä kotitarvekäyttöä palvelevia pientuulivoimaloita.

Rakennuslupa

Rakennusluvan ja toimenpideluvan saamisen ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Lupahakemukseen on liitettävä mm. selvitys rakennuspaikan hallinnasta (kopio vuokrasopimuksesta) sekä tuulivoimalan pääpiirustukset. Jo ennen rakennuslupien hakemisvaihetta kyseessä olevalta kunnalta kannattaa pyytää listaus rakennusvalvontaviranomaisen vaatimista lupahakemuksen liitteistä, koska vaatimukset saattavat vaihdella kunnasta toiseen. Useimmiten kaavoituksen tai YVA:n aikana tehdyt selvitykset ovat riittävät.

Rakennusluvan myöntäminen tuulivoimalalle voi asemakaavan ohella perustua suoraan rakentamista ohjaavaan MRL 77 a§:n mukaiseen yleiskaavaan. Lataa kaavio tuulivoimaloiden luvituksesta.

Lue Tuulivoimaloiden rakennusluvat kaipaavat yhtennäistämistä

Ympäristölupa

Tuulivoimahankkeet eivät lähtökohtaisesi tarvitse ympäristölupaa, sillä kaikkia tuulivoimalan ympäristövaikutuksia (melu, maisemavaikutus, vaikutus eläimiin ja lintuihin) hallitaan voimaloiden huolellisella sijoittamisella. Ympäristölupaa voidaan edellyttää silloin, jos tuulivoimalasta aiheutuu lähikiinteistöillä naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta melu- tai välkevaikutusten takia. Ympäristönsuojelulain nojalla myönnettävän lupa-asian käsittelee tällöin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Vesilupa

Tuulivoimalan rakentaminen vaatii vesilain mukaisen luvan (vesilupa), jos hanke voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä tai pohjaveden laatua tai määrää, ja tämä muutos aiheuttaa luonnon vahingollista muuttumista, vesistön tilan huonontumista, vaaraa terveydelle tai vahinkoa tai haittaa kalastukselle, kalakannoille tai vesiliikenteelle.

Pääsääntöisesti ainoastaan merituulivoimalat tarvitsevat vesiluvan. Lupaa haetaan aluehallintovirastolta (AVI).

Rajavartiolaitos

Tuulivoimatoimijan tulee pyytää myös Rajavartiolaitokselta lausunto (rajavartiolaitos@raja.fi tai  Rajavartiolaitos kirjaamo PL 3 00131 Helsinki) kaikista Suomen merialueille suunnittelemistaan tuulivoimahankkeistaan sekä aluevesialueelle että talousvesivyöhykkeelle.

Lentoestelupa

Tuulivoimalan rakentaminen vaatii yleensä lentoesteluvan. Luvan tarve määritellään tarkemmin ilmailulaissa. Pääsääntöisesti kaikki yli 30 metriä korkeat rakennelmat lähellä lentoasemia tai yli 60 metriä korkeat rakennelmat kaikkialla Suomessa vaativat lentoesteluvan hakemista Liikenne- ja viestintävirastolta (Traficom). Ilmailulain mukaan rakennelma ei saa häiritä ilmailua palvelevia laitteita tai lentoliikennettä tai aiheuttaa muutoin vaaraa lentoturvallisuudelle. Ilmailulain mukaan Traficomille toimitettavaan lupahakemukseen on liitettävä ANS Finlandin lausunto esteestä.

Jollei lentoturvallisuus vaarannu, Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa luvan esteen, kuten tuulivoimalan, asettamiseen. Mikäli ANS lausuu, ettei lentoestelupaa tarvitse hakea, riittää ANS:n lausunto rakennusluvan liitteeksi.

Puolustusvoimat

Kaikki kokonaiskorkeudeltaan yli 50 metriä korkeat tuulivoimalat tarvitsevat Puolustusvoimien myönteisen lausunnon ennen voimalan rakentamista. Tämä tarkoittaa, että teollisen kokoluokan tuulivoimala tarvitsee aina puolustusvoimien hyväksynnän. Puolustusvoimien hyväksyntää kannattaa hakea jo hankkeen hyvin varhaisessa vaiheessa. Viimeistään se tarvitaan hankkeen kaavoitusvaiheessa. Lisätietoa luvan hakemisesta löytyy Puolustusvoimien sivuilta osoitteesta www. puolustusvoimat.fi/tuulivoimalahankkeet. Lausuntokaavakkeen voit myös ladata myös tästä suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

Kaikkiin tuulivoimalausuntoihin tarvitaan lausunto myös STUVE Oy:ltä, ennen kun Puolustusvoimilta voi saada lausunnon. Lausunto kannattaa pyytää ajoissa osoitteesta: asiakaspalvelu.stuve (at) erillisverkot.fi.

Poikkeuksena Hailuodon, Lumijoen, Raahen, Siikajoen ja Pyhäjoen kunnissa tässä kartassa määritetylle alueelle sijoitettavasta tuulivoimalasta ei tarvitse pyytää puolustusvoimilta lausuntoa. Täällä kompensaatioalueella sijaitsevan tuulivoimalan haltijan on sen sijaan maksettava jokaisesta voimalasta tuulivoimamaksu (50 000 €/voimala). Voimalat tulee ilmoittaa Energiavirastolle täällä.

Rakennustöitä tehdessä tulee huomioida alueella ja läheisyydessä mahdollisesti kulkevat Puolustusvoimien kaapelilinjat. Mahdollisten kaapelilinjojen sijainti tulee selvittää hyvissä ajoin, vähintään kymmenen (10) työpäivää ennen aiottua rakentamista. Puolustusvoimien kaapelinäytöt tilataan Johtotieto Oy:ltä (info (at) johtotieto.fi. / johtotietopankki.fi)

Puolustusvoimat ei maksa kustannuksia kaavoituksesta mahdollisesti aiheutuvien olemassa olevien kaapelireittien siirtojen, kaapeleiden rakentamisenaikaisten suojaamisen tai muiden muutosten osalta.

Purkamislupa (MRL)

Tuulivoimalan purkamisen yhteydessä tulee huomioida mahdollinen maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisen purkamisluvan tarve, joka on pakollinen muun muassa kaavoitetuilla tuulivoima-alueilla. MRL 139 §:n mukaan purkamislupahakemuksessa tulee selvittää purkamistyön järjestäminen ja edellytykset huolehtia asianmukaisesti syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä.

Lähteet:

Ympäristöministeriö, 2016. Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Puolustusvoimat