Tuulivoimahankkeen suunnittelu ja toteutus

Tuulivoimahankkeen suunnittelu ja toteutus

Aloite tuulivoimahankkeen käynnistämiseen voi tulla monelta eri taholta: tuulivoimahankkeisiin erikoistuneilta yhtiöiltä, energiayhtiöltä, kunnalta, maanomistajilta, paikallisilta yrittäjiltä ja niin edelleen. Suomessa tuulivoimahankkeita toteuttavat eri kokoiset suomalaiset ja ulkomaiset tuulivoimahankkeiden suunnitteluun erikoistuneet yritykset, suomalaiset energiayhtiöt ja niiden omistuksessa olevat ns. mankalayritykset. 60 prosenttia Suomen tuulivoimahankkeista on suomalaisessa omistuksessa (2020).

Keskikokoisen tuulivoimahankkeen (noin 10 tuulivoimalaa) kokonaiskesto alkuselvityksistä valmiiseen tuulipuistoon on keskimäärin 4-6 vuotta. Pieni, muutaman voimalan hanke, voi olla sähköntuotannossa jo alle kahdessa vuodessa hankkeen alkuselvityksistä. Hankkeen eteneminen riippuu monesta seikasta, muun muassa tehtävien selvitysten aikataulutuksesta, sekä missä määrin tuulivoimaprojektin läpivienti on paikkakunnalle ja alueen viranomaisille entuudestaan tuttu asia.

Hankkeen vaiheet

Pähkinänkuoressa tuulivoimaprojektissa täytyy tehdä seuraavat vaiheet, joita tehdään usein samaan aikaan limittäin:

 1. Esiselvitys ja sopivan alueen etsintä
 2. Neuvottelut kunnan sekä alueen maanomistajan kanssa ja vuokrasopimusten laatiminen
 3. Puolustusvoimien lausunnon pyytäminen
 4. Alustavat neuvottelut verkonhaltijan kanssa
 5. Tuulimittausten aloittaminen
 6.  Yhteysviranomaiselta (ELY-keskus) päätös sovelletaanko ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) ja tarvittaessa YVA-selvitysten aloittaminen. Tänä päivänä kaava voidaan laajentaa täyttämään myös YVA-lain vaatimukset, jolloin erillistä YVA:a ei tehdä.
 7. Alueen kaavoitus tuulivoimakäyttöön. Vaikka YVA tehtäisiin erillisenä prosessina, viedään kaavoitus ja YVA yleensä läpi käsi kädessä. Tällöin esimerkiksi kuulemiset voidaan järjestää samaan aikaan
 8. Lopulliset neuvottelut verkonhaltijan kanssa
 9. Lupien hakeminen
 10. Verkkoliityntäsopimus
 11. Maanrakennustyöt
 12. Voimaloiden hankinta ja rakentamisen aloitus

Muuta huomioon otettavaa

 • Toteutusorganisaation suunnittelu
 • Rahoitussuunnittelu
 • Hankkeesta tiedottaminen, vuorovaikutus asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa

Projektin ”jälkihoito”

 • Vakuutukset
 • Takuut, huollot
 • Tuulivoimapuisto osana paikallisyhteisöä