Tuulivoimaloille haettavat luvat

Tuulivoimaloille haettavat luvat

Tuulivoimapuistolle tarvitaan aina useita lupia, ennen kuin se voidaan rakentaa. Tuulivoimalan rakentaminen vaatii aina joko rakennusluvan tai toimenpideluvan. Käytännössä tuulivoimalat rinnastetaan useimmiten rakennuslupaa edellyttäviin rakennuksiin. Toimenpideluvalla on mahdollista toteuttaa lähinnä yksityistä kotitarvekäyttöä palvelevia pientuulivoimaloita.

Rakennuslupa

Rakennusluvan ja toimenpideluvan ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Lupahakemukseen on liitettävä mm. selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa (kopio vuokrasopimuksesta) sekä tulivoimalan pääpiirustukset. Jo ennen rakennuslupien hakemisvaihetta kyseessä olevalta kunnalta kannattaa pyytää listaus rakennusvalvontaviranomaisen vaatimista lupahakemuksen liitteistä, koska vaatimukset saattavat vaihdella kunnasta toiseen. Useimmiten kaavoituksen tai YVA:n aikana tehdyt selvitykset ovat riittävät.

Rakennusluvan myöntäminen tuulivoimalalle voi asemakaavan ohella perustua myös suoraan rakentamista ohjaavaan MRL 77 a§:n mukaiseen yleiskaavaan.

Ympäristölupa

Tuulivoimahankkeet eivät tarvitse lähtökohtaisesti ympäristölupaa. Jos alueen lähellä on pysyvää tai loma-asutusta, voi tuulivoimarakentaminen edellyttää ympäristönsuojelulain nojalla myönnettävää ympäristölupaa. Ympäristölupa tarvitaan, jos tuulivoimalasta saattaa aiheutua naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta melu- tai välkevaikutuksista johtuen. Lupa-asian käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Vesilupa

Tuulivoimalan rakentaminen vaatii vesilain mukaisen luvan (vesilupa), jos hanke voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää, ja tämä muutos aiheuttaa luonnon vahingollista muuttumista, vesistön tilan huonontumista, vaaraa terveydelle tai vahinkoa tai haittaa kalastukselle, kalakannoille tai vesiliikenteelle.

Pääsääntöisesti ainoastaan merituulivoimalat tarvitsevat vesiluvan. Lupaa haetaan aluehallintovirastolta (AVI).

Rajavartiolaitos

Tuulivoimatoimijan tulee pyytää myös Rajavartiolaitokselta lausunto (rajavartiolaitos@raja.fi tai  Rajavartiolaitos kirjaamo PL 3 00131 Helsinki) kaikista Suomen merialueille suunnittelemistaan tuulivoimahankkeistaan sekä aluevesialueelle että talousvesivyöhykkeelle.

Lentoestelupa

Tuulivoimalan rakentaminen vaatii yleensä lentoesteluvan. Luvan tarve määritellään tarkemmin ilmailulaissa. Pääsääntöisesti kaikki yli 30 metriä korkeat rakennelmat lähellä lentoasemia tai yli 60 metriä korkeat rakennelmat kaikkialla Suomessa vaativat lentoesteluvan hakemista Liikenne- ja viestintävirastolta (Traficom). Ilmailulain mukaan rakennelma ei saa häiritä ilmailua palvelevia laitteita tai lentoliikennettä tai aiheuttaa muutoin vaaraa lentoturvallisuudelle. Ilmailulain mukaan Traficomille toimitettavaan lupahakemukseen on liitettävä ANS Finlandin lausunto esteestä. Viralliset lausunnot voi hakea osoitteessa:  ans@ansfinland.fi.

Jollei lentoturvallisuus vaarannu, Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa luvan esteen, kuten tuulivoimalan, asettamiseen. Mikäli ANS lausuu, ettei lentoestelupaa tarvitse hakea, riittää ANS:n lausunto rakennusluvan liitteeksi.

Puolustusvoimat

Teollisen kokoluokan tuulivoimala tarvitsee aina puolustusvoimien hyväksynnän (puolustusvoimat.fi/tuulivoimalahankkeet). Puolustusvoimien hyväksyntää kannattaa hakea ensimmäisen kerran jo hankkeen hyvin varhaisessa vaiheessa. Viimeistään se tarvitaan hankkeen kaavoitusvaiheessa. Kaikkiin tuulivoimalausuntoihin tarvitaan lausunto myös STUVE Oy:ltä, ennen kun Puolustusvoimilta voi saada lausunnon. Lausunto kannattaa pyytää ajoissa osoitteesta:  asiakaspalvelu.stuve@erillisverkot.fi.

Poikkeuksena Hailuodon, Lumijoen, Raahen, Siikajoen ja Pyhäjoen kunnissa tässä kartassa määritetylle alueelle sijoitettavasta tuulivoimalasta ei tarvitse pyytää puolustusvoimilta lausuntoa. Täällä kompensaatioalueella sijaitsevan tuulivoimalan haltijan on sen sijaan maksettava jokaisesta voimalasta tuulivoimamaksu (50 000 €/voimala). Voimalat tulee ilmoittaa Energiavirastolle täällä.

Rakennustöitä tehdessä tulee huomioida alueella ja läheisyydessä mahdollisesti kulkevat Puolustusvoimien kaapelilinjat. Mahdollisten kaapelilinjojen sijainti tulee selvittää hyvissä ajoin, vähintään kymmenen (10) työpäivää ennen aiottua rakentamista. Puolustusvoimien kaapelinäytöt tilataan Johtotieto Oy:ltä (info@johtotieto.fi. / johtotietopankki.fi)

Puolustusvoimat ei maksa kaavoituksesta mahdollisesti aiheutuvien olemassa olevien kaapelireittien siirtojen, kaapeleiden rakentamisenaikaisten suojaamisen tai muiden muutosten osalta kustannuksia.

Lähteet:

Ympäristöministeriö, 2016. Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Puolustusvoimat