Energiamarkkinaskenaariot vuosille 2020-2050

Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ollaan päivittämässä vuoden 2016 loppuun mennessä. Strategia linjaa kokonaisvaltaisesti politiikkatoimia, joilla saavutetaan kansallisesti sekä EU -tasolla Suomelle asetettuja energia- ja ilmastotavoitteita ennen vuotta 2030. Koska energiaan liittyvät investoinnit ovat luonteeltaan pitkäkestoisia, nyt päätettävillä politiikkatoimilla on vaikutusta vielä vuoden 2030 jälkeenkin. EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä (Energiatiekartta 2050). Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, sähkön- ja lämmöntuotannon pitää olla käytännössä hiilidioksidivapaita vuonna 2050. Pääasialliset ohjauskeinot
tavoitteeseen pääsemiseksi ovat uusiutuvien energialähteiden kansalliset tukimekanismit ja päästökauppa.

Tässä selvityksessä tarkastellaan eri politiikkapolkuja, joilla 2050 tavoitteisiin päästään sekä niistä aiheutuvia kokonaiskustannuksia suomalaisille kuluttajille. Lisäksi tarkastellaan, millä edellytyksillä Sipilän hallitusohjelman mukaiseen 50 %:n uusiutuvan energian tavoitteeseen päästään (kärkihanke ”Hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan
kustannustehokkaasti”).

Lue selvitys