Tuulivoiman vaikutuksia metsäeläimistöön selvitetään laajassa Luonnonvarakeskuksen sekä tuulivoima-alan yhteishankkeessa

Tuulivoiman vaikutuksia metsäeläimistöön ei tunneta vielä laajasti, mutta nyt käynnistyneessä Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja tuulivoima-alan toimijoiden yhteishankkeessa vaikutuksia tullaan selvittämään niin sanottuihin direktiivilajeihin eli suteen, metsäpeuraan ja maakotkaan. Hankkeessa kartoitetaan lisäksi metsästäjien näkemyksiä ja kokemuksia tuulivoiman vaikutuksista metsästykseen.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja tuulivoima-alan toimijoiden viisivuotisessa tutkimushankkeessa Metsäeläinten esiintyminen ja elinympäristöjen käyttö tuulivoimaloiden lähialueilla (WINDLIFE) selvitetään tuulivoiman vaikutuksia suden, metsäpeuran ja maakotkan lisäksi poronhoitoon ja poronhoidon kustannuksiin.

Hanke toteutetaan vuosina 2023–2027 ja sen tavoitteena on tuottaa ohjeita, jolla tutkimusten kohteena olevien lajien elinympäristövaatimukset voidaan ottaa entistä paremmin huomioon tuulivoimaloiden sijoittamisessa.

Tuulivoima-ala haluaa olla mukana mahdollistamassa tutkimusta

Tuulivoimaloiden rakentamisella ja tuulivoimatuotannolla voi olla sekä negatiivisia että positiivisia vaikutuksia luonnonvaraisiin eläinlajeihin. Yhdelle lajille tuulivoimala-alue voi tarkoittaa esimerkiksi elinympäristön pienenemistä ja lisääntymismahdollisuuksien heikkenemistä, kun taas toiselle lajille elinympäristön muutos voi tuoda kilpailuetua muun muassa ravinnon saatavuuden lisääntyessä.

Tutkimustietoa tuulivoiman vaikutuksista luonnonvaraisiin lajeihin on toistaiseksi ollut kuitenkin hyvin vähän saatavilla. Nyt käynnistetyn tutkimushankkeen kohteena olevista lajeista kotimaiset tutkimukset puuttuvat kokonaan.

”Kaikella rakentamisella on omat ympäristövaikutuksensa, mutta huolellisella suunnittelulla niitä voidaan minimoida – tämä vaatii kuitenkin faktatietoa vaikutuksista. Onkin tärkeää, että tuulivoiman vaikutuksia selvitetään nyt Suomessa laajemmin ja on hienoa, että voimme olla alana mukana mahdollistamassa tärkeää tutkimusta”, kertoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

Luonnonvarakeskus toimii hankkeen toteuttajana ja vastuutahona rahoittaen hanketta yhdessä 14 tuulivoima-alan yrityksen kanssa. Suomen Tuulivoimayhdistys on ollut mukana hankkeen käynnistämisessä ja on mukana hankkeelle perustettavassa ohjausryhmässä, joka koostuu lisäksi Luken, tuulivoimatoimijoiden sekä muiden sidosryhmien edustajista.

Luke on sitoutunut kaikessa tutkimustoiminnassaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvän tieteellisen käytännön periaatteisiin tehden tutkimusta riippumattomasti ja vastuullisesti, korkeaa tieteellistä etiikkaa noudattaen. Tutkimusten tulokset tullaan julkaisemaan tieteellisissä julkaisuissa ja tulevat siten myös avoimesti saataville.