Terveiset uudelle hallitukselle: näin Suomi varmistaa tuulivoima-alan miljardi-investoinnit

Tuulivoima on yksi Suomen merkittävimmistä ja nopeimmin kasvavista teollisuudenaloista; vuonna 2022 tuulivoima toi yli kolmanneksen kaikista Suomen teollisuuden investoinneista. Edullinen tuulisähkö ja vahva tuulivoimahankeportfolio ovat Suomen ainoita kilpailuetuja, kun vihreän siirtymän investoinneille, kuten vetyhankkeille, etsitään rakentamiskohteita. Tuulivoiman rakentaminen on myös nopein ja edullisin tapa irtautua tuontienergiariippuvuudesta. Tuulivoima-ala toivoo, että Suomen uusi hallitus mahdollistaa alan kasvun sujuvoittamalla tuulivoiman kaavoitusta ja luvitusta sekä varmistamalla turvallisen ja ennustettavan investointiympäristön. Myös aivan markkinaehtoisuuden kynnyksellä olevan merituulivoimarakentamisen käynnistyminen tulee varmistaa.

”Tuulivoima on ratkaisevassa asemassa, kun Suomessa lisätään energiantuotannon omavaraisuutta päästöttömästi. Maatuulivoima ei tarvitse valtion tukea ja se tuo kuntiin työpaikkoja, kiinteistöverotuloja ja elinvoimaa monin tavoin. Maa- ja merituulivoimainvestointien potentiaali on valtava – mikään muu teollisuuden ala ei tuo yhtä paljon investointieuroja Suomeen juuri nyt”, toteaa Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

Tuulivoima-alan investointipotentiaali on huima: pelkästään viime vuonna tuulivoima toi Suomeen 2,9 miljardin euron investoinnit ja vuosien 2023 – 2025 aikana investointien määrä tulee olemaan vähintään 3,8 miljardia euroa. Vuonna 2025 tuulivoima tulee kattamaan lähes kolmanneksen Suomen sähkönkulutuksesta.

Alan kehitys tarvitsee Suomen hallituksen tuen

Tällä hetkellä Suomeen on suunnitteilla ilman tukia lähes 8 000 tuulivoimalaa (yli 65 000 MW). Varhaisessa vaiheessa olevien hankkeiden aikataulua kuitenkin hidastavat erityisesti lupa-, vaikutustenarviointi- ja kaavoitusmenettelyihin sekä muutoksenhakuun liittyvät haasteet. Kaavoitus- ja lupaprosesseja sekä hallinto-oikeuksien käsittelyjä sujuvoittamalla voitaisiin nopeasti lisätä merkittävästi tuulivoimatuotantoa Suomessa. Selkeä prosessi ja nopea muutoksenhaku ovat myös sidosryhmien, kuten lähiasukkaiden, etu.

Tuulivoimarakentamisen varmistamiseksi Suomen Tuulivoimayhdistys esittää, että:

1. Hallitus ratkaisee tuulivoiman ja Puolustusvoimien toimintojen yhteensovittamisen Itä-Suomessa ja Suomenlahdella niin, että tuulivoimaa voidaan sijoittaa näille alueille heikentämättä Suomen aluevalvontakykyä. Selvitysmies Arto Rädyn raportti Puolustusvoimien toimintojen ja tuulivoiman yhteensovittamiseksi julkaistiin maaliskuussa 2023. Raportin keskeiset ehdotukset tulee laittaa käytäntöön heti uuden hallituskauden alkutaipaleella. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi kompensaatiolain säätäminen sekä tuulivoima-alan ja Puolustusvoimien yhteistyöryhmän perustaminen.

2. Hallitus poistaa turhat esteet ja resurssien haaskauksen tuulivoiman kaavoituksesta ja luvituksesta: pahoin ruuhkautuneiden hallinto-oikeuksien käsittelyaikojen kohtuullisuus on varmistettava ja kohdistettava valitusoikeudet ajallisesti ja asiasisällöllisesti oikein päällekkäisyyksien poistamiseksi. Tämä koskee esimerkiksi nykyistä mahdollisuutta kommentoida ympäristövaikutusten arviointia (YVA) rakennusluvan (hankkeen teknisen toteutuksen arviointi) yhteydessä sen sijaan, että YVA:n valitukset liitettäisiin kaavan yhteyteen. Kaavan ja YVA:n luonto- ja muut selvitykset vastaavat sisällöllisesti toisiaan. Asia voitaisiin ratkaista sisällyttämällä kaavaan myös niin kutsuttu sijoittamislupa.

3. Hallitus varmistaa tuulivoimalle turvallisen, ennustettavan ja kannattavan investointiympäristön. Esimerkiksi tuulivoimaloista maksettava kiinteistövero on pidettävä täysimääräisesti sijaintikunnan hyötynä paikallisesti syntyvien haittojen kompensoimiseksi. Niin sanottu Windfall-vero on pidettävä väliaikaisena toimenpiteenä EU:n antaman ohjauksen hengen mukaisesti.

4. Hallitus varmistaa merituulivoimalle riittävästi alueita, selkeät kaavoitus- ja luvitusmenettelyt sekä kohtuullistaa kiinteistöveron maatuulivoiman kanssa samalle tasolle.

Lue lisää ja lataa tuulivoima-alan terveiset uudelle hallitukselle:

Suomi tarvitsee pikaisesti puhdasta omavaraista energiantuotantoa – tuulivoima on ratkaisu

Merituulivoimasta merkittävä osa Suomen energiantuotantoa