Nykyistä hajautetumpi tuulivoimarakentaminen toisi tuotantoon tasaisuutta

Suomen tuulivoimatuotannon tasaisuutta voisi kasvattaa rakentamalla tuulivoimaa nykyistä hajautetummin eri puolille Suomea. Ilmatieteen laitos kartoitti alueita, jotka parhaiten tukisivat olemassa olevaa tuulivoimantuotantoa Suomessa. Analyysin mukaan tuulivoimaa kannattaisi tuotantovarmuuden näkökulmasta sijoittaa jatkossa etenkin Pohjois-Lappiin ja Suomenlahdelle tukemaan nykyistä kapasiteettia. Tulosten mukaan Pohjoismaisen sähköverkon alueella koko alueen kattavia heikkotuulisia hetkiä on hyvin vähän.

Tuulet ja laajemmin tuulisuus vaihtelevat paikkakohtaisesti: samaan aikaan toisaalla Suomessa voi tuulla hyvin, vaikka toisaalla on heikkotuulista. Tällä hetkellä eniten tuulivoimaa on rakennettu Suomen läntisiin osiin. Ilmatieteen laitoksen uusi tuulisuusanalyysi auttaa arvioimaan, mihin tuulivoimaa kannattaisi rakentaa lisää, jotta mahdollisimman suurella todennäköisyydellä joillakin tuotantoalueilla tuulisi, vaikka nykyisillä tuulivoima-alueilla sattuisi tuulivoimatuotannon näkökulmasta liian vähätuulinen hetki.

”Suomen tuulivoima on tällä hetkellä pitkälti läntiseen Suomeen keskittynyttä, joten tuotantovarmuutta voitaisiin lisätä rakentamalla nykyistä tasaisemmin eri puolille Suomea”, kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Irene Suomi. ”Vaikka alueena Suomi on rajallinen, on silti epätodennäköistä, että koko maassa olisi heikkotuulista samanaikaisesti. Hajauttamalla tuulivoimaloiden sijoittelua, voidaan tuotannon luotettavuutta tiettyyn pisteeseen saakka kasvattaa. Jos koko tuulivoimakapasiteetin osalta vähätuuliset hetket halutaan minimoida, korrelaatioanalyysin perusteella parhaat paikat tähän tarkoitukseen löytyvät Pohjois-Lapista, Suomenlahdelta sekä Itä-Suomesta. On kuitenkin otettava huomioon, että tutkimuksessa ei tarkasteltu tuotantoa absoluuttisessa mielessä. Esimerkiksi Itä-Suomessa, kuten sisämaassa yleensäkin, tuulet ovat heikompia muun muassa metsien vaikutuksesta”, Suomi jatkaa. 

Analyysitulokset osoittavat, että Pohjoisen sähkömarkkinan alueella tuulee lähes aina joillakin alueilla, vaikka meillä Suomessa olisikin heikkotuulinen hetki. Aineiston mukaan loka – maaliskuun välisenä aikana Pohjoismaiden alueilla esiintyy lähes tuulettomia hetkiä keskimäärin ainoastaan alle tunti kuukautta kohden. Näistä kuukausista marras – tammikuun välisenä aikana heikkotuulisia tunteja ei esiintynyt keskimäärin ollenkaan. Aineiston perusteella Pohjoismaista ei kuitenkaan löytynyt yksittäistä aluetta, jossa tuotanto olisi systemaattisesti suurta silloin kun se on heikkoa Suomessa. Jos Suomessa on heikkotuulinen hetki, Pohjoismaiden alueella tuulee todennäköisimmin Tanskassa ja Norjan rannikkoalueilla – eli mahdollisimman kaukana Suomesta.

”Ilmatieteen laitoksen tulokset vahvistavat aiempaa käsitystämme siitä, että tuulivoimatuotantoa pitäisi päästä sijoittamaan nykyistä laajemmalle alueelle Suomessa. Hajautetumpi tuulivoimarakentaminen kasvattaisi sähköntuotannon toimitusvarmuutta myös sähköverkon näkökulmasta. Lisäksi esimerkiksi Suomenlahdelle sijoitetun tuulivoiman etuna olisi myös sen sijainti lähellä kulutusta. Teknologian kehittymisen myötä kasvaneet tornikorkeudet ovat tehneet tuulisähkön tuottamisen mahdolliseksi ja taloudellisesti kannattavaksi myös sisämaassa kaukana rannikosta”

Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys

Aineistona tutkimuksessa käytettiin 20 vuoden ajalta ilmastouusanalyysin tuulitietoja. Uusanalyysit ovat mallien ja mittausten avulla tuotettuja maailmanlaajuisia aineistoja, jotka mahdollistavat ilmastotutkimukset myös alueilla, joilta ei ole olemassa havaintoja. Ilmastouusanalyysin tuulitietojen perusteella laskettiin tuotantoluvut koko 20 vuoden ajanjaksolle käyttäen Suomen vuoden 2018 tuulivoimakapasiteettia. Näin saatua kokonaistuulivoiman tuotannon ilmastollista vaihtelua verrattiin tuulivoiman tiheyden vaihteluun Pohjois-Euroopassa. Analyysissa tarkasteltiin erikseen tilanteita, joissa tuotanto on ollut suurta tai pientä.

Ilmatieteen laitoksen analyysin tuloksia esitellään tänään Suomen Tuulivoimayhdistyksen järjestämässä Wind Finland -seminaarissa. Lataa esitys The Winds of North – Is It Always Windy Somewhere?