Teollisuusyritykset haluavat edullista ja puhdasta energiaa

Sähkön hinnalla on keskeinen merkitys Suomen teollisuusyritysten tulevaisuuden investointien toteutumisessa, selviää Aula Researchin toteuttamassa kyselyssä. Enemmistö kyselyn vastaajista näkee, että yrityksen toiminnan kannalta on tärkeää, että Suomessa lisätään puhtaan ja uusiutuvan sähkön tuotantoa. Tuulivoimaa pidetään tärkeänä osana Suomen energiapalettia: vastaajista lähes puolet kokee yrityksensä hyötyvän, jos Suomessa lisätään tulevaisuudessa tuulivoimatuotantoa.

Sähkön hinnalla on merkittävä vaikutus tulevaisuuden investointien toteutumiselle, kertoo 55 prosenttia kyselyssä mukana olleiden teollisuusyritysten yritysjohdosta. Kysely suunnattiin etenkin suuren liikevaihdon teollisuusyrityksille. Mukana olleiden yritysten yhteenlaskettu investointipotentiaali on merkittävä: yritysten kautta kulkee lähivuosina uuden tuotannon rakentamiseen tai olemassa olevan tuotannon kehittämiseen tähtääviä investointeja noin 340 miljoonan euron edestä.

Edullisen sähkön lisäksi myös sähkön päästöttömyys on tärkeää: Enemmistö (62%) vastaajista näkee, että yrityksen liiketoiminnalle on erittäin tai melko tärkeää, että puhdasta ja uusiutuvaa sähköntuotantoa Suomessa lisätään. Yritysjohtajista lähes puolet (46 %) näkee yrityksensä myös hyötyvän, jos Suomessa investoitaisiin lisää nimenomaan kotimaisen tuulivoimatuotannon lisäämiseen.

”Teollisuuden yrityksillä on selkeästi tarve edulliselle sähkölle mutta tilausta myös uusiutuvalle energialle sekä energiaomavaraisuuden kasvattamiselle. Tuulivoima on tällä hetkellä ainoa sähköntuotannon muoto, jolla pystytään kasvattamaan kotimaista energiantuotantoa nopeasti ja edullisesti. Teollisuusjohtajilta kysyttiin myös, että pitäisikö erityisesti tuulivoimaan panostaa Suomessa lisää, ja ilahduttavasti yli puolet olivat tätä mieltä”, toteaa Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen ja lisää: ”On tärkeää, että sähköä käyttävän teollisuuden tarve ja yritysjohtajien näkemys koko Suomen hyödystä huomioidaan myös nyt käynnissä olevissa hallitusohjelmaneuvotteluissa.”  

Suuret yritykset riippuvaisimpia hinnasta ja kiinnostuneimpia alkuperästä

Etenkin liikevaihdoltaan suurimmilla yrityksillä on tulossa investointeja olemassa olevien tuotantolaitosten kehittämiseen sekä uusiin tuotantolaitoksiin.Sähkön hinnan merkitys on myös erityisen suuri liikevaihdoltaan suurimmille yrityksille: yli 70 prosenttia kahden suurimman liikevaihtoluokan yrityksistä piti sähkön hinnan merkitystä suurena tai kohtalaisena tulevaisuuden investointiensa toteutumiselle. Lähes kaikki suurten teollisuusyritysten johtajat pitivät sähkön edullisuutta ylipäänsä yrityksen toiminnalle erittäin tai melko tärkeänä.

Myös päästöttömyyden merkitys yrityksen käyttämässä sähkössä kasvoi yrityksen liikevaihdon kasvaessa. Liikevaihdoltaan suurimpien yritysten yritysjohdosta yli 80 prosenttia näki puhtaan ja uusiutuvan sähköntuotannon lisäämisen erittäin tai melko tärkeänä yrityksen liiketoiminnalle.

Lataa selvitys

Kyselyn teollisuusyritysten päättäjille toteutti Aula Research Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimeksiannosta. Selvityksen tavoitteena on selvittää teollisuuden alan yrityspäättäjien näkemyksiä sähköntuotannosta Suomessa ja miten he näkevät tuulivoiman roolin suomalaisessa sähköntuotannossa ja oman yrityksensä toiminnan kannalta. Aineisto kerättiin 11.5-19.5.2023 sähköisellä kyselyllä ja puhelinhaastatteluin. Kyselyyn vastasi 204 yrityspäättäjää valmistavan teollisuuden aloilta, kuten metalli- ja kemianteollisuus.

Lisätiedot:

Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys ry, 040 771 6114, anni.mikkonen@tuulivoimayhdistys.fi

Melina Mäntylä, Aula Research, 040 821 7842, melina.mantyla@aularesearch.fi