Tuulivoimainvestoinnit tuovat Suomeen miljardeja liikevaihtona, arvonlisäyksenä ja veroina

Suomeen tähän mennessä rakennetun 2000 megawatin (MW) tuulivoimakapasiteetin taloudelliset vaikutukset ovat merkittävät: 5,5 miljardin investoinnit tuulivoimahankkeisiin tuovat koko elinkaarensa aikana muun muassa miljardien liikevaihdon* yrityksille ja verokertymät kunnille.

Tuoreessa raportissa tarkastellaan Suomeen rakennettujen tuulivoimahankkeiden aluetalousvaikutuksia koko tämänhetkisen tuulivoimakapasiteetin eli noin 2000 MW:n 20-vuotisen elinkaaren aikana.  ”Puhtaan energiantuotannon ja energiaomavaraisuuden kasvun lisäksi tuulivoiman rakentaminen tuo Suomelle merkittävää taloudellista hyötyä. Tuulivoimainvestoinnit luovat uutta liikevaihtoa, arvonlisäystä ja verotuloja yhteensä miljardien eurojen edestä”, summaa Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

Investoinnit

Tähän mennessä Suomeen rakennettu tuulivoimakapasiteetti on tuonut Suomeen investointeja noin 6,3 miljardin euron edestä. 5,5 miljardia tästä on suoria investointeja tuulivoimaliiketoimintaan, joka taas kerrannaisvaikutuksena** on synnyttänyt noin 770 miljoonan investoinnit muille toimialoille.

Liikevaihto

Tuulivoimainvestoinnit synnyttävät tuulivoimaloiden koko elinkaaren aikana Suomeen yhteensä 12,6 miljardia euroa liikevaihtoa. Suoraa sähkön myynnistä saatavaa liikevaihtoa kertyy noin 5,5 miljardia, ja noin 7,1 miljardin liikevaihto syntyy kerrannaisvaikutuksina muilla toimialoilla tuulivoimaloiden elinkaaren eri vaiheiden aikana. Liikevaihdon kannalta merkittävimmät elinkaaren vaiheet ovat rakentaminen ja käyttö.

Arvonlisäys

Tuulivoiman rakentaminen kerryttää myös suomalaisten yritysten tuottamaa arvonlisäystä, mikä tarkoittaa syntyvää lisäarvoa, kun tuotetta tai palvelua jalostetaan tuotteeksi, jolla on korkeampi jälleenmyyntiarvo. Tähän mennessä rakennetun tuulisähkön kysyntä synnyttää uutta arvonlisäystä kokonaisuudessaan noin 6,7 miljardia euroa. Tästä suoraa arvonlisäystä tuulivoimasähkön myynnistä on noin 3,4 miljardia euroa. Loput noin 3,3 miljardia euroa on muualla arvoketjussa syntyvää arvonlisäystä. Arvonlisäyksen kannalta merkittävin vaihe tuulivoimahankkeen elinkaaressa on käyttövaihe.

Verotulot

Suomen tämän hetkisestä tuulivoimakapasiteetista kertyy sen elinkaaren aikana verotuloja yhteensä noin 3,4 miljardin euron edestä. Tästä suoria tuulivoimatuotannosta kertyviä verotuloja on 1,9 miljardia euroa kerrannaisvaikutusten tuodessa verotuloja 1,4 miljardia euroa. Tuulivoimalan elinkaaressa pisin vaihe käyttövaihe, jonka aikana verotuloja saadaan yhteensä noin 2,9 miljardia euroa. Kuntien saamien kiinteistöverojen osuus veroista on noin 400 miljoonaa euroa. Verojen osalta mallinnuksen lähtöoletuksena on, että verorakenne pysyy nykyisen kaltaisena koko 20 vuoden elinkaaren ajan.

Lataa raportti

*Liikevaihto on laskettu tuulivoiman osalta käyttäen sähkönmyynnin keskihintaa (noin 50 €/MWh). Sähkön keskihinta Suomessa vuonna 2018 oli 46,8 €/MWh (Lähde: Energiateollisuus / Nord Pool).

**Kerrannaisvaikutukset jaetaan tuotannon ja kulutuksen kerrannaisvaikutuksiin. Tuotannon kerrannaisvaikutukset ovat vaikutuksia, mitkä muodostuvat tuotannon arvoketjussa muilla toimialoilla tuulivoimatuotannon seurauksena, eli tuotteiden ja palveluiden kysynnän muutoksena. Kulutuksen kerrannaisvaikutukset kuvaavat muuttuneista palkansaajakorvauksista syntyvää kulutusta ja sen tyydyttämiseksi tarvittavaa uutta taloudellista toimintaa.

Rambollin toteuttama aluetaloudellisten vaikutusten laskentaan kuuluva työllistävyysselvitys kattaa Suomen tämänhetkisen tuulivoimakapasiteetin (noin 2 000 MW) kaikki elinkaaren vaiheet, eli suunnittelu-, rakentamis-, käyttö- ja purkuvaiheen. Laskentamenetelmä perustuu resurssivirtamalliin, joka kehitettiin SITRA:n toimeksiannosta Ramboll Finlandin ja Luke:n yhteistyönä vuosina 2013 – 2015.