Suomeen rakennettu tuulivoima työllistää kymmeniä tuhansia

Suomen tämänhetkinen tuulivoimakapasiteetti (noin 2 000 MW) luo 20-vuotisen elinkaarensa aikana työtä suomalaisille 55 800 henkilötyövuoden* verran. Tuulivoimatuotannon suora työllistävä vaikutus on 2 600 henkilötyövuotta kerrannaisvaikutusten** tuodessa työtä reilun 53 000 henkilötyövuoden edestä. Tuulivoimatuotannon lisäksi Suomessa on erittäin paljon tuulivoimaloiden komponenttien valmistusta ja vientiä. Kotimainen tuulivoimateknologia työllisti vuonna 2018 noin 2 000 henkilöä.

Tuulivoimahankkeen elinkaaren vaiheista eniten työpaikkoja syntyy käyttövaiheessa, joka on vaiheista pitkäkestoisin. Myös suurin osa tuulivoimahankkeiden suorista työllisyysvaikutuksista syntyy käyttövaiheen aikana. Suomen tuulivoimaloiden käyttövaiheen aikana henkilötyövuosia syntyy reilu 40 000, joista 2 200 on suoria. Käyttövaiheeseen sisältyvät tuulivoimalan käyttö-, huolto- ja korjaustoimet sekä vakuutukset ja hallinnointi 20 vuoden aikana.

Seuraavaksi eniten työpaikkoja on syntyy tuulivoimahankkeen rakentamisvaiheessa. Suomeen vuoden 2018 loppuun mennessä rakennetun tuulivoimakapasiteetin (noin 2 000 MW) rakentaminen työllisti yhteensä noin 13 000 henkilötyövuoden verran. Suunnitteluvaiheen työllistävä vaikutus oli 1 500 henkilötyövuotta ja purkuvaiheen tulee olemaan noin 1 300 henkilötyövuotta. Yhteensä Suomen tämänhetkisen tuulivoimakapasiteetin työllistävä vaikutus voimaloiden koko elinkaaren aikana on 55 800 henkilötyövuotta.

”Suomeen nyt rakennettu tuulivoima on tuonut ja tuo elinkaarensa aikana ilahduttavan paljon työtä suomalaisille, suoraan ja välillisesti. Kerrannaisvaikutusten osuus tuulivoimatuotannon työllisyysvaikutuksista on luonnollisesti suuri, sillä hankkeissa tarvitaan paljon eri alojen asiantuntijapalveluita, konsultointia ja osaamista. Investoinnit luovat työtä ja tuovat hyvinvointia kuntiimme. Tuulivoima työllistää hajautetusti suomalaisia ympäri maata, mikä myös jakaa työn tuomaa hyvinvointia ympäri Suomea”

Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys

Lataa raportti

Lataa infograafi

Rambollin toteuttama aluetaloudellisten vaikutusten laskentaan kuuluva työllistävyysselvitys kattaa Suomen tämänhetkisen tuulivoimakapasiteetin (noin 2 000 MW) kaikki elinkaaren vaiheet, eli suunnittelu-, rakentamis-, käyttö- ja purkuvaiheen. Laskentamenetelmä perustuu resurssivirtamalliin, joka kehitettiin SITRA:n toimeksiannosta Ramboll Finlandin ja Luke:n yhteistyönä vuosina 2013 – 2015.

*Henkilötyövuosi kuvaa kokoaikaiseksi muutetun henkilön työpanosta, jolloin esimerkiksi kaksi puolipäiväistä tai kaksi puolivuotta työskennellyttä työntekijää lasketaan yhdeksi kokonaiseksi henkilötyövuodeksi.

**Kerrannaisvaikutukset jaetaan tuotannon ja kulutuksen kerrannaisvaikutuksiin. Tuotannon kerrannaisvaikutukset ovat vaikutuksia, jotka muodostuvat tuotannon arvoketjussa muilla toimialoilla tuulivoimatuotannon seurauksena, eli tuotteiden ja palveluiden kysynnän muutoksena. Kulutuksen kerrannaisvaikutukset kuvaavat muuttuneista palkansaajakorvauksista syntyvää kulutusta ja sen tyydyttämiseksi tarvittavaa uutta taloudellista toimintaa.