Hallitusohjelma tukee tulevia teollisuusinvestointeja mahdollistamalla tuulivoimarakentamista

Suomen Tuulivoimayhdistys (STY) pitää hyvänä, että Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan Suomi on sitoutunut aiemmin määriteltyihin ilmastotavoitteisiin. Hallitusohjelmassa linjataan, että tuulivoiman toimintaedellytyksiä kehitetään ja sähköntuotannon lisäyksestä huolehditaan. Nämä ovat hyviä tavoitteita, sillä pitkäjänteinen energiapolitiikka on äärimmäisen tärkeää. Tuulivoima-ala iloitsee, että hallitus tunnistaa ja tunnustaa tuulivoiman merkittävän roolin uusien teollisten investointien mahdollistajana, mutta varmistaa samalla alan yleisen hyväksyttävyyden turvaamista.

Paitsi tuulivoima-alan, mutta ennen kaikkea Itä-Suomen aluekehityksen ja elinvoiman sekä niiden kautta maanpuolustuksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että uusi hallitus sitoutui ponnistelemaan puolustusvoimien toimintojen ja tuulivoiman yhteensovittamiseksi myös tällä hallituskaudella. Kenraali Rädyn talvella 2023 julkaistusta selvityksestä erityisesti korkean tason yhteistyöryhmän käynnistäminen ja kompensaatiolain muuttaminen auttavat Itä-Suomen tuulivoimarakentamisen aloittamisessa. Nämä ovat myös kirjattu hallitusohjelmaan.

Hyviä hallitusohjelmakirjauksia ovat myös päällekkäisten valitusten karsiminen sekä yhteisten liityntäjohtojen rakentamisoikeuden laajentaminen verkkoyhtiöihin, sillä niiden myötä nykytilanne paranee kaikkien osapuolien – luonnon, maiseman, maanomistajien sekä muiden sidosryhmien ja tuulivoimatoimijoiden – näkökulmasta katsoen.

”Kohdennetut lisäresurssit viranomaisille ovat myös hieno asia. Kaikkien toimijoiden oikeusturva paranee tehostuvilla hallinto-oikeusmenettelyillä sekä viranomaisille luvatuilla lisäresursseilla. Kukaan ei voita siinä, että hakemukset tai valitukset odottavat käsittelyä kohtuuttoman kauan ja samaan aikaan viivästykset uhkaavat viedä puhdasta sähköä vaativat investoinnit naapurimaihin”, kiittää Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

Hallitus on tunnistanut suuren kiinnostuksen, joka kohdistuu Suomen merialueisiin ja lupaa asettaa merituulivoimalle kunnianhimoisen tavoitteen. Valtion asettamat tavoitteet ovat yritystoimijoille tärkeitä signaaleja ja ne lisäävät markkinan kiinnostavuutta. Myös merituulivoiman luvituksen selkiyttäminen toivotetaan alalla tervetulleeksi. Ala tarvitsee mahdollisimman nopeasti selkeyden siitä, kuinka yritys saa yksinoikeuden kehittää merituulivoimaa ja millä prosesseilla hankkeita viedään talousvyöhykkeellä (EEZ) eteenpäin.

STY:n näkemyksen mukaan merituulivoimahankkeiden läpivienti olisi voitu selkeyttää myös nykyisen lainsäädännön puitteissa. Hallitusohjelmassa linjattu lainsäädäntötyö tulee käynnistää viipymättä, ettei merituulivoimahankkeiden kehitys pysähdy. Samalla on tärkeää laittaa täytäntöön kirjaus merituulivoiman kilpailukyvyn parantamisesta ja muun muassa viedä loppuun edellisellä hallituskaudella käynnistetty merituulivoiman kiinteistöveron kohtuullistaminen samalle tasolle maatuulivoiman kanssa.

Hallitusohjelman mukaan Suomeen halutaan houkutella sähköintensiivistä uutta teollisuutta ja myös tehdä puhtaalla sähköllä mahdollisimman korkean jalostusasteen tuotteita vientiin. Linjaukset tukevat tuulivoima-alaa ja jalostusasteen nostaminen Suomessa vaalii myös tuulivoiman hyväksyttävyyttä. Suomeen on suunnitteilla teollisia investointeja jopa 90 miljardin euron arvosta. Tämä investointiaalto nojaa vahvasti puhtaaseen, nopeasti rakennettavaan ja edulliseen tuulivoimaan. Investoinneista käydään kovaa kansainvälistä kilpailua ja Suomen onkin syytä pitää huolta puhtaan energian saatavuudesta ja tuulivoiman toimintaedellytyksistä.

Orpon hallitusohjelmassa on myös kirjauksia, jotka tulevat kiristämään erityisesti maatuulivoiman sääntelyä. On äärimmäisen tärkeää, ettei näitä kirjauksia laiteta täytäntöön siten, että ne vaikeuttavat tuulivoimahankkeiden etenemistä ja puhtaan sähkön tarjoamista vihreän siirtymän teollisille hankkeille, jotka modernisoivat energiajärjestelmäämme. Tuulivoima-ala on huolissaan hallitusohjelman ylisääntelystä ja viranomaisten resurssien riittävyydestä: ympäristövaikutusten arviointimenettelyn eli YVA:n edellyttäminen nykyisen YVA-rajan (maks. 10 voimalaa tai 45 MW) alittavilta tuulivoimahankkeilta on harkitsematonta tilanteessa, jossa ELY-keskukset ovat jo nyt kertoneet, että YVA-prosessit heidän alueellaan ovat moninkertaistuneet aiemmasta. ELY-keskuksilla on nykyisinkin harkintavaltaa ja mahdollisuus vaatia YVA-menettely myös pieniltä hankkeilta.

Hallitusohjelmassa on kirjattu tuulivoiman alle useita asioita, jotka eivät koske ainoastaan tuulivoimaa. Lunastuslain uudistaminen on tarpeen, mutta uudistuksen on koskettava yhtäläisesti kaikkia maa-alueiden lunastajia. Samoin kapasiteettimekanismin sekä säätövoiman lisärakentamisen suunnittelu ja tarve tulee punnita todella tarkkaan eivätkä sen kustannukset voi koskea vain tuulivoimaa.

Hallitusohjelman päätösten toimeenpanotapa tulee lopulta ratkaisemaan hidastavatko ne tuulivoiman kehittämistä ja siitä seuraavaa investointiaaltoa vai jatkuuko Suomen matka kohti puhdasta ja hyvinvoivaa tulevaisuutta.