Q&A aurinkovoimaan laajentumisesta

Q&A aurinkovoimaan laajentumisesta

Millainen uudistus nyt on tekeillä?

Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimialaa muutetaan koskemaan myös teollisen kokoluokan aurinkovoiman sekä tuuli- ja aurinkovoimahankkeisiin liittyvien liitännäishankkeiden, kuten energiavarastojen, edunvalvonta. Tämä toteutetaan muuttamalla yhdistyksen nimi ja säännöt vastaamaan vanhan toiminnan lisäksi myös uutta toimialaa. Nimen muuttuessa toteutetaan myös kokonaisvaltainen brändiuudistus ja uuden brändin on tarkoitus mahdollistaa jatkolaajentuminen tulevaisuudessa, jos siihen katsotaan olevan tarvetta.

Miksi uudistusta ollaan tekemässä?

Tuuli- ja aurinkovoimalla on edunvalvonnassa paljon yhteistä ja muutoksella halutaan välttää edunvalvontakentän sirpaloituminen. Yhdessä nämä kaksi alaa ovat vahvempia ja saavat äänensä paremmin kuuluviin. Monet STY:n nykyisistä jäsenistä kehittävät myös aurinkovoimaa ja ajatus laajentumisesta onkin noussut nimenomaan STY:n jäsenistöstä.

Yhdistyksen näkökulmasta kaksi hieman eri kehitysvaiheessa olevaa toimialaa vahvistaa yhdistyksen ääntä ja antaa vakaamman tukijalan mahdollisissa kriisitilanteissa.

Millä aikataululla uudistus etenee?

Alkuvuonna 2024 on laadittu yhdistykselle uudet säännöt ja jäsenmaksujärjestelmä sekä luotu uuden brändin perusteet ja kehitetty uusi nimi. Seuraavassa vaiheessa nämä hyväksyttiin STY:n vuosikokouksessa 18.4.2024. Samalla vuosikokous päätti, että yhdistyksen vanha hallitus jatkaa toimintaansa kesäkuussa järjestettävään ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen asti, jossa valitaan uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Näin taataan uusien jäsenten mahdollisuus osallistua yhdistyksen päätöksentekoon ja hallituspaikkojen hakemiseen.

Yhdistys alkaa ottaa uusia jäseniä 6.5.2024 alkaen.

Yhdistyksen uusi nimi julkistetaan, kunhan Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt sen. Käsittelyssä menee PRH:lta saadun arvion mukaan noin kuukausi ja päätöstä odotetaan toukokuun puolen välin paikkeilla.

Syksyllä 2024 laajentunut yhdistys ja aurinkokoalitio toimivat yhteistyössä jakaen tietoa ja tehden aurinkovoiman edunvalvontaa yhdessä. Näin edunvalvontaan ei tule katkoa uudistuneen yhdistyksen vasta aloittaessa toimintaansa aurinkovoiman parissa. 1.1.2025 laajentunut yhdistys on aurinkovoiman täysivaltainen edunvalvoja. Syksyllä viimeistellään myös yhdistyksen brändiuudistus ja uusi brändi logoineen esitellään Find Finland tapahtumassa 1.10.2024.

Tuulivoiman edunvalvonta jatkuu muutosvaiheen yli entisellään.

Milloin ja miten voimme hakea aurinkovoimajäsennyyttä ja mitä se maksaa?

Yhdistys alkaa ottaa uusia jäseniä 6.5.2024 alkaen.

Yhdistyksellä on jatkossakin jäseniä eri kategorioissa, mutta jaottelu ei perustu siihen tekeekö jäsenyritys töitä tuulivoiman vai aurinkovoiman parissa. Aurinkovoimatoimijat liittyvät siis siihen kategoriaan, johon he toimintansa perusteella kuuluvat, esimerkiksi hankekehittäjiin, palveluntuottajiin jne.

Jäsenmaksu riippuu niin jäsenkategoriasta kuin toiminnan laajuudestakin. Hankekehittäjillä ja voimaloiden omistajilla jäsenmaksun suuruus riippuu hankekehityksessä olevasta tehosta ja palveluntarjoajilla sekä komponenttivalmistajilla työntekijöiden määrästä. Muissa kategorioissa on kiinteä jäsenmaksu. Nettisivuiltamme löytyy kätevä laskuri jäsenmaksun tarkistamista varten (toimii 6.5.2024 alkaen) osoitteessa https://tuulivoimayhdistys.fi/yhdistys/liity-jaseneksi. Aurinkovoiman ja energiavarastojen vaikutus jäsenmaksuun päivitetään laskuriin 6.5.2024 mennessä

Miten muutos vaikuttaa jäsenmaksuihin?

Uudistus pyritään toteuttamaan kustannusneutraalisti pelkän tuulivoiman parissa toimiville jäsenille. Jäsenmaksutasoihin ei tule korotuksia, mutta tasoja lisätään, jotta yritysten kasvu saadaan otettua niissä huomioon. Tämä muutos olisi tehty myös siinä tapauksessa, että STY:n toiminta ei laajenisi.

Sekä tuuli- että aurinkovoiman tai pelkän aurinkovoiman parissa toimivat yritykset siis maksavat uudistuksen kustannukset. Näitä tulee ennen kaikkea uuden henkilökunnan palkkaamisesta työmäärän kasvaessa. Maksu on suunniteltu toteutettavaksi jäsenmaksujärjestelmän uudistuksena, jossa aurinkovoima otetaan kategoriasta riippuen huomioon joko pisteitä laskettaessa tai lisäkertoimella jäsenmaksuun.

Lisäksi jo jäsenenä olevilta tuuli- ja aurinkovoiman parissa toimivilta hankekehittäjiltä toivotaan vapaaehtoista lisämaksua, joka on vuonna 2024 pelkän tuulivoiman perusteella maksetun jäsenmaksun ja tuuli- ja aurinkovoiman perusteella laskettavan jäsenmaksun erotus. Näin yhdistyksen jäsenenä olevat kummankin energiantuotannon parissa toimivat yritykset pääsevät heti osaksi aurinkovoimatoimintaa ja voivat mm. osallistua syksyllä 2024 järjestettävälle aurinkovoimakurssille jäsenhintaan.

Miten STY varmistaa, ettei jäsenten välille tule ristiriitoja, jos samoille alueille toinen kaavailee tuulivoimaa ja toinen aurinkovoimaa?

Yhdistys ei ota kantaa yksittäisiin hankkeisiin riippumatta siitä kumpaa tuotantomuotoa ne edustavat. Näin on toimittu myös pelkän tuulen osalta ja jäsenten tasa-arvoinen kohtelu onkin meille ensiarvoisen tärkeää.

Onko mietitty, miten kilpailu verkkoliittymistä ratkaistaan edunvalvonnassa?

Yhdistys ei tee toiminnassaan eroa yritysten tai toimalojenkaan välillä eli tämän tyyppisiin kysymyksiin emme ota kantaa. Voimme kuitenkin olla mukana laatimassa kaikkien kannalta mahdollisimman toimivia sääntöjä ja toimintatapoja, jotka helpottavat jäsentemme elämää hankalissa kohdissa.

Voiko aurinkovoiman edunvalvonta aiheuttaa haittaa tuulivoiman edunvalvonnalle?

Ajattelemme alojen tukevan toisiaan, sillä edunvalvontamme saa näin entistäkin uskottavamman pohjan toimintakentän laajentuessa. Monet edunvalvontakysymykset ja -tavoitteet ovat yhteisiä tuuli- ja aurinkovoimalle. Tuulivoiman edunvalvonnan parissa jatkavat samat työntekijät samalla tarmolla kuin ennenkin, aurinkovoimaan palkataan lisähenkilöstöä.

Miten STY:n henkilökunta koulutetaan aurinkovoiman edunvalvojiksi?

Aurinkovoiman edunvalvontaan palkataan uusi edunvalvontapäällikkö. Sen lisäksi yhdistyksen koko henkilökunta tutustuu aurinkovoiman perusteisiin ja tarvittavalta osalta syventyy enemmänkin aurinkovoimalle erityisiin edunvalvontakysymyksiin.

Onko teollisella kokoluokalla joku raja? Esim. MWp tai maa-asenteinen vs. rooftop? Vai jääkö tämä raja kunkin yrityksen pohdittavaksi?

Tarkkaa rajaa ei ole määritelty. Hahmottelua voi tehdä sen perusteella, että teollisella kokoluokalla tarkoitetaan muuta kuin kiinteistökohtaista aurinkovoimaa (ja myös tuulivoimaa sillä tässä samassa yhteydessä yhdistys luopuu pientuulivoiman edunvalvonnasta).