Tuulivoimaloiden äänen sääntely

Tuulivoimaloiden äänen sääntely

Suomalaiset viranomaiset panostavat kattavasti tuulivoimaloiden äänen sääntelyyn. Suomessa säädetään tuulivoimaloiden äänentasoista Valtioneuvoston asetuksella tuulivoimamelun ohjearvoista (1107/2015), jotka määrittävät sallitun kuultavan äänentason piha-alueella. Asetuksessa tuulivoimaloille on säädetty 5-10 dB tiukemmat ohjearvot kuin muille ympäristömelun lähteille valtioneuvoston päätöksessä 993/1992. Tuulivoimaloiden ääntä valvotaan näin ollen tiukemmin kuin muita ihmistoimintoja. Tiukemmilla ohjearvoilla huomioidaan tuulivoimalan äänen erityispiirteet, kuten äänen ajallinen vaihtelu.

Sosiaali- ja terveysministeriön sisätiloissa sallittuja ääniä koskeva ohjearvoasetus (545-2015) koskee tuulivoimaa siinä missä muitakin äänilähteitä.Suunnitteilla olevien tuulipuistojen äänen leviäminen lähiympäristöön mallinnetaan suunnitteluvaiheessa. Tuulivoimaloiden äänen mallintamiseen ja mittaamiseen on olemassa ympäristöministeriön kattava ohjeistus (Ympäristöministeriö, 2014). Mallinnusohjeissa suositellaan käyttämään huomattavasti tiukempia raja-arvoja kuin Euroopassa pääasiassa käytetään.

Mallinnukset ja mittaukset vastaavat tosiaan hyvin

Mallinnusohjeita on testattu Suomessa myös käytännössä. Vuosien 2014 – 2015 aikana on mitattu tuulivoimaloiden ääntä useassa käynnissä olevassa tuulipuistossa. Samaan aikaan tuulivoimaloiden ääni on mallinnettu edellä mainittua ohjeistusta käyttäen. Tulokset osoittavat, että mallinnustulokset vastaavat erittäin hyvin mittaustuloksia, mallinnuksen hieman liioitellessa matalia taajuuksia. (Hongisto, Keränen & Oliva 2017.)

Ympäristöministeriö on julkaissut kolme ohjetta tuulivoimaloiden melun mitoittamiseen ja todentamiseen. Ohjeet tulevat voimaan 28.2.2014 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Tuulivoimaloiden melun mallintaminen

Tuulivoimaloiden melupäästön todentaminen mittaamalla

Tuulivoimaloiden melutason mittaaminen altistuvassa kohteessa

Ääniohjearvot 2015

 Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 1107/2015

Muuta

 WHO noise guidelines (2018)