Puhtaampi sähköntuotanto

Hiilidioksidipäästöt

Tuulivoiman tärkeimmät ympäristövaikutukset ovat energiatuotannon hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjen väheneminen, sillä polttoainevapaana sähköntuotantotapana siitä ei synny päästöjä ilmaan, veteen tai maahan. Globaalisti energiantuotannon päästöt ja vaikutukset ilmanlaatuun aiheuttavat sairauksia ja ennenaikaisia kuolemia, vaikuttavat negatiivisesti eläimistöön, vesistöjen tilaan ja moneen muuhun asiaan.

Energiantuotannon muuttaminen hiilidioksidivapaaksi on tärkein keino ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Lämmityksen, liikenteen ja teollisuuden muuttaminen hiilidioksidivapaaksi onnistuu tämänhetkisen tiedon valossa parhaiten sähköistämällä. Yhteiskunnan kiihtyvä sähköistyminen tulee korostamaan puhtaan sähköntuotannon roolia ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

10 - 11 g/kWh

Tuulivoiman omat hiilidioksidipäästöt ovat noin 10 - 11 g/kWh.

Tuulivoiman omat hiilidioksidipäästöt ovat noin 10 – 11 g/kWh ja ne muodostuvat lähinnä tuulivoimaloiden rakentamisen, kuljettamisen ja huollon aiheuttamista päästöistä (Arvensen 2009, Dolan & Heah, 2012). Tuulivoimala tuottaa takaisin sen valmistamiseen, kuljettamiseen, rakentamiseen, käyttöön ja purkamiseen kuluvan energian laskutavasta riippuen reilusti alle vuodessa, jopa alle puolessa vuodessa (Mm. Haapala, 2014).

Se, kuinka paljon tuulivoima vaikuttaa päästöjen vähenemiseen riippuu siitä, mitä sähköntuotantomuotoa tuulivoimalla korvataan. Mikäli tuulivoimalla korvataan hiililauhdevoimaloiden sähköntuotantoa on hiilidioksidipäästöjen vähennys noin 800-900 gCO2/kWh. Tämä on karkeasti tuulivoiman kasvihuonekaasuja vähentävä vaikutus esimerkiksi Tanskassa, jossa on paljon hiililauhteeseen perustuvaa sähköntuotantoa.

Suomessa kulutettavasta sähköstä tuotetaan suuri osa maakaasulla, vesivoimalla ja ydinvoimalla, joiden kasvihuonekaasupäästöt ovat hiililauhdevoimaloita pienemmät. Siinä vaiheessa kun tuulivoimalla tuotetaan 10 % koko pohjoismaiden sähkön kulutuksesta, ydin- ja vesivoimatuotantoa korvautuu kuitenkin vain hyvin vähän. Koko pohjoismainen sähkömarkkina huomioituna on arvioitu, että tuulivoiman kasvihuonekaasupäästöjä vähentävä vaikutus olisi aluksi noin 700 gCO2/kWh. Kun tuulivoimaa on yli 10 % sähkönkulutuksesta, päästöjä vähentävä vaikutus olisi noin 600 gCO2/kWh. Siinä vaiheessa kun hiilivoimaa ei enää järjestelmässä ole, vaan tuulivoima korvaisi kaasuvoimaa, päästövähenemä olisi noin 300 gCO2/kWh. (Soimakallio 2002, Holttinen & Tuhkanen 2004).

Lähteet:

Arvensen A, et al, 2009. Extended life-cycle assessment for offshore wind power. Seminaariesitelmä, European offshore wind conference, 15.9.2009.

Dolan & Heath, Life Cycle Greenhouse Gas Emissions of Utility‐Scale Wind Power, 2012

Karl R. Haapala; Preedanood Prempreeda. Comparative life cycle assessment of 2.0 MW wind turbinesInternational Journal of Sustainable Manufacturing, 2014

Holttinen, H, Tuhkanen, S, 2004. The effect of wind power on CO2 abatement in the Nordic Countries, Energy Policy Vol 32/14 pp 1639-1652.

Soimakallio, S, Savolainen I. (eds.), Technology and Climate Change CLIMTECH 1999-2002, Technology Programme Report 14/2002 Final Report, TEKES, Helsinki 2002