PPA:n hyödyt sähkönostajalle

PPA:n hyödyt sähkönostajalle

PPA-sopimuksen hyödyt ostajalle ovat taloudellisia ja ympäristöön liittyviä. PPA-sopimus takaa ostajalle uusiutuvan energian saannin ennakoituun hintaan. Ostaja voi hyödyntää uusiutuvan energian hankintaa omassa markkinoinnissaan ja energiastrategiansa tavoitteiden saavuttamisessa.

Tuulivoimaa koskevien PPA-sopimusten hinnat ovat tällä hetkellä kilpailukykyiset pörssisähkön hintaan verrattuina. Pitkäaikaisen (10-20 vuotta) sähkönmyyntisopimuksen voi tehdä tämän hetken parhaiden hankkeiden kanssa Suomessa alle 35 eur/MWh hintaan. Vertailun vuoksi, vuonna 2018 pörssisähkön Suomen kuukausikeskihinnat nousivat 55 eur/MWh tasolle. Rahoituskustannukset vaikuttavat merkittävästi tuulivoiman tuotantokustannuksiin. Pitkäaikainen PPA-sopimus laskee hankekehittäjän riskiä ja rahoituskustannuksia.

Ostajan on siis mahdollista vaikuttaa epäsuorasti tuulivoiman tuotantokustannuksiin ja mahdollistaa itselleen edullisempi sähkön hinta. Sähkön ostaja voi vähentää sähkön ja päästöoikeuksien hintakehityksestä koituvaa riskiä PPA-sopimuksen avulla. Suomessa keskisuuren teollisuuden maksama sähkön kokonaishinta on ollut viime vuodet noin 80 eur/MWh(6. Hinnasta noin 50% muodostuu sähkönhankinnasta, joten keskisuuren teollisuuden sähköenergian hinta on noin 40 eur/MWh. Sähkön hinnan arvioidaan nousevan edelleen ensi vuosikymmenellä. Sähkön pörssihintojen lisäksi päästöoikeuksien hinnat nousivat vuoden 2018 aikana ja päästöoikeuksien hintojen ennakoidaan nousevan edelleen. Tällä on osaltaan vaikutusta pörssisähkön hintaan, sillä päästöoikeuden hinta nostaa turpeella ja fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön tuotantokustannuksia.

Tuulivoiman PPA-sopimusten avulla on mahdollista varmistaa uusiutuvan sähkön saanti merkittävissä määrin. PPA-sopimus mahdollistaa uusiutuvan sähkön hankinnan ilman omien pääomien sitomista tuotantolaitteistoihin tai tuotantovastuita. Pitkäaikainen sähkön ostosopimus onkin ostajan kannalta huoleton ratkaisu.

Tuulivoimalla tuotetulle sähkölle voidaan hakea alkuperätakuu sen alkuperästä. Ostava yhtiö voi käyttää tietoa hankkimansa sähkön alkuperästä markkinoinnissa ja brändin kehittämisessä. Suomessa sähkön markkinointi uusiutuvana edellyttää, että sille on myönnetty alkuperätakuu. Sähkönmyyjän on varmennettava sähkön alkuperä. Samoin sähköntuottajan ja -käyttäjän, joka muussa liiketoiminnassaan ilmoittaa asiakkailleen tietoja käyttämänsä sähkön alkuperästä, on varmennettava uusiutuvien energialähteiden osuus. Suomessa alkuperätakuut myöntää kantaverkkoyhtiö Fingridin tytäryhtiö Finextra Oy ja Energiavirasto valvoo lain noudattamista.