PPA:n hyödyt sähköntuottajalle

Hyödyt sähköntuottajalle

PPA-sopimusten hyödyt tuottajalle ovat ennakoitavuus ja varmuus. Tuottaja voi pienentää sähkön myynnistä ja myyntihinnasta koituvaa markkinariskiä solmimalla sähkön ostajan (tai ostajien) kanssa PPA-sopimuksen/-sopimukset. PPA-sopimuksen avulla yhtiö varmistaa myydyn sähkön hintatason koko sopimuskaudeksi. Tulovirran ennustettavuuden vuoksi rahoituksen kustannus on edullisempi, mikä alentaa osaltaan tuulivoiman tuotantokustannuksia ja kustannusten alenemisen kautta voi parantaa investoinnin kannattavuutta ja
toteutumismahdollisuuksia.

Tuulivoiman tuottaja voi myydä sähkön sähköpörssiin tai se voi solmia sähkön myynnistä PPA-sopimuksen. Jos tuottaja myy sähkön pörssiin, riippuvat myyntituotot pörssihinnan kehityksestä. Tuotot voivat olla suuremmat, mutta markkinariski on suurempi kuin, jos tuottaja solmii pitkäaikaisen PPAsopimuksen, joka takaa sähkön myynnin sovitulla hintatasolla koko sopimusajan.

PPA-sopimuksen solmiminen vaikuttaa tuulivoimahankkeen rahoituksen saatavuuteen ja ehtoihin (bankability). Hyvin laaditulla PPA-sopimuksella on tuulipuistohankkeen rahoituksen kustannuksia alentava vaikutus ja se on keskeisessä osassa kun lainoittajat arvoivat projektin rahoitusta ja rahoituksen ehtoja. PPA-sopimuksen lisäksi hanketta voidaan rahoittaa soveltuvien valtion investointitukien tai muiden osarahoitusvaihtoehtojen avulla.

Pitkäaikaiset sähkön ostosopimukset tarjoavat sekä ostajalle että myyjälle vakautta ja ennustettavuutta. Ne tarjoavat myös suojaa sähkön hintavaihteluita vastaan. Viime vuosina sähkön pörssihinta on ollut alhaalla ja rahoituksen saaminen tuulivoimahankkeille vastaavien pörssihintojen perusteella voi olla haastavaa. Sähkön hinta on noussut viime syksyn aikana ja sähkön hinnan arvioidaan nousevan ensi vuosikymmenellä, mikä tekee sähkön myynnin pörssiin houkuttelevaksi.

Mutta markkinahinnan tarkka ennustaminen on haasteellista. Entä jos sähkön pörssihinta pysyykin Pohjolassa pitkään matalalla runsaista sateista johtuen? Tai entä, jos tuulivoimatuotannon voimakas yleistyminen laskee sähkön markkinahinnan alhaiseksi silloin, kun tuulee ja päinvastoin? Mikä on tässä tapauksessa tuulipuiston tuotannon arvo (ns.captive price)?