Turvallinen ja ennustettava investointiympäristö

Turvallinen ja ennustettava investointiympäristö

Tuulivoima on Suomessa erittäin kattavasti säänneltyä, ja tuulivoimahankkeiden suunnittelun yhteydessä toteutetaan hyvin laajat ympäristöselvitykset. Tuulivoimaa rakennetaan voimassa olevan rakentamista koskevan lainsäädännön mukaisesti, kuten maankäyttö- ja rakennuslaki, laki eräistä naapurussuhteista, luonnonsuojelulaki, ympäristönsuojelulaki, vesilaki, sähkömarkkinalaki, poronhoitolaki, ilmailulaki, YVA-laki ja lunastuslaki. Tuulivoimarakentamista ohjataan myös erikseen muun muassa valtioneuvoston asetuksella tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista. Tuulivoimaosayleiskaavan ja rakennuslupien muodostama kokonaisuus on erittäin toimiva, kunhan sitä hieman hienosäädetään, jotta pullonkaulat saadaan purettua. Tarvetta suurille lakimuutoksille ei ole. Muista maista saadut esimerkit osoittavat, että kaavoitus- ja luvitusjärjestelmän kokonaisvaltainen muuttaminen pysäyttää hankekehityksen ja rakentamisen useaksi vuodeksi. Siihen Suomella ei ole varaa, sillä uutta puhdasta sähköntuotantoa tarvitaan nopeasti.

Tuulivoimahankkeiden hyödyt ovat valtakunnallisia ja globaaleja, mutta haitat hyvin paikallisia. Kiinteistöverotulo on kunnille merkittävä kannustin kaavoittaa tuulivoimaa alueelleen ja auttaa Suomea saavuttamaan ilmasto- ja energiaomavaraisuustavoitteensa. Tästä syystä kunnan, jonka alueella tuulivoimalat sijaitsevat, pitää jatkossakin saada voimaloista täysi verohyöty.

Ratkaisu:

  • Säilytetään kiinteistövero kunnissa – hyötyjen pitää kohdistua sinne, missä vaikutukset ovat
  • Panostetaan lainsäädännön ennustettavuuteen pitämällä uudistukset maltillisina – tuulivoima on jo nyt erittäin laadukkaasti säädeltyä