Kaavoituksen, luvituksen ja viranomaismenettelyjen selkeyttäminen

Kaavoituksen, luvituksen ja viranomaismenettelyjen selkeyttäminen

Tuulivoimahankkeen suunnittelu kestää useita vuosia monimutkaisen luvitussääntelyn sekä ruuhkautuneiden viranomais- ja tuomioistuinkäsittelyiden takia. Tämä viivästyttää merkittävästi Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista. Selkiyttämällä tuulivoimaloiden kaavoitusta on mahdollista nopeuttaa hankkeiden läpivientiä tinkimättä merkittävästi sidosryhmien vaikuttamismahdollisuuksista. Lisäksi valitusten pitkiä käsittelyaikoja tulee lyhentää varmistamalla, että hallinto-oikeuksissa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa on riittävät resurssit asioiden nopeaan käsittelyyn laadusta tinkimättä. Alla on yksityiskohtaisi ehdotuksia tuulivoimahankkeiden suunnitteluvaiheen nopeuttamis- ja sujuvoittamistoimiksi.

Ratkaisu:

  • Varmistetaan riittävät resurssit lupa- ja valitusviranomaisiin (esim. ELY:t, hallinto-oikeudet, korkein hallinto-oikeus, TEM:n lunastuslupakäsittely ja Metsähallituksen luontopalvelut)
  • Säädetään suunnittelu-, kaava- ja lupa-asioiden käsittelyille sitovat määräajat
  • Säädetään saman hankkeen kaava- ja lupavalitusten samanaikaisesta käsittelystä
  • Muutetaan vihreän siirtymän hankkeiden lupa- ja valitusasioiden väliaikainen käsittelyjen etusijaa koskeva lainsäädäntö (ns. ohituskaista) pysyväksi ja laajennetaan se koskemaan tuulivoiman kaikkia kaavoja ja lupia
  • Sidotaan ympäristövaikutusten arviointia koskeva valitusoikeus osayleiskaavan yhteyteen; rakennuslupa on tälle liian myöhäinen kohta
  • Selkeytetään merituulivoimahankkeen läpivienti talousvyöhykkeellä (EEZ-alue)